Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs przez osoby fizyczne będące konsumentami i reguluje w szczególności prawa i obowiązki stron związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną.

 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom pod adresem https://www.kiwijobs.pl/regulamin_uzytkownika w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.

§ 2. Definicje

 1. Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

  • Absolvent - Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa), NIP 5213636204, REGON 146270491, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447104, kapitał zakładowy 262 372,00 PLN.

  • Portal Kiwi Jobs - internetowy serwis dostępny pod adresem www.kiwijobs.pl, którego właścicielem jest Absolvent, umożliwiający Użytkownikom poszukiwanie pracy, a Pracodawcom poszukiwanie pracowników.

  • Aplikacja Mobilna Kiwi Jobs - aplikacja mobilna, dostępna w sklepach Google Play, której właścicielem i administratorem jest Absolvent.

  • Platforma Kiwi Jobs - łączna nazwa obejmująca Portal Kiwi Jobs oraz Aplikację Mobilną Kiwi Jobs.

  • Regulamin - niniejszy Regulamin Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs. Integralną częścią niniejszego Regulaminu jest Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs.

  • Kandydat - osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.), poszukująca pracy za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.

  • Profil Kandydata - konto założone przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs, umożliwiające dostęp do usług oferowanych Kandydatom oraz zawierające informacje o Kandydacie.

  • Treści Kandydata - ogół informacji, dokumenty, materiały tekstowe oraz graficzne, zdjęcia, publikowane przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs.

  • Usługi dla Kandydatów - Usługi świadczone przez Absolvent na rzecz Kandydatów opisane w § 5 Regulaminu.

  • Pracodawca - osoba fizyczna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędący konsumentem, poszukujący pracowników za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.

  • Użytkownik - Kandydat, który korzysta z Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs.

  • Ogłoszenie - ogłoszenie rekrutacyjne publikowane przez Pracodawcę w ramach usługi Publikacji Ogłoszeń On-Line.

  • Strona lub odpowiednio Strony - Absolvent lub Użytkownik.

  • Umowa - umowa o świadczenie usług przez Absolvent na rzecz Użytkownika, uregulowana niniejszym Regulaminem i zawierana na podstawie akceptacji Regulaminu.

  • Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459.).

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219).

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U.2017 poz. 880).

§ 3. Rozpoczęcie świadczenia usług dla Użytkowników

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Kandydatem zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs i Polityki Prywatności do niniejszego regulaminu. Rejestracja skutkuje utworzeniem Profilu Kandydata. Utworzenie profilu jest bezpłatne.

 2. Po otrzymaniu przez Absolvent prawidłowo wypełnionego przez Kandydata formularza rejestracyjnego Absolvent wysyła na numer telefonu Kandydata pin aktywacyjny. Korzystanie przez Kandydata z Profilu jest możliwe po aktywacji Profilu co następuje poprzez wpisanie pinu i zalogowanie się.

 3. Absolvent odmawia utworzenia Profilu jeżeli numer telefonu bądź e-mail podawany przez Użytkownika był już wcześniej używany w procesie rejestracji bądź jeżeli istnieją uzasadnione obawy, że utworzenie profilu jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź godzi w interesy Absolvent lub narusza dobra osobiste osób trzecich.

 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rejestracji. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz pełną akceptacją jego warunków.

 5. Warunkiem wymaganym do rejestracji Profilu Kandydata jest posiadanie aktywnego numeru telefonu.

 6. Absolvent zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Kandydata usług nie później niż w terminie 48 godzin od momentu rejestracji Profilu. Jeżeli Profil zostanie utworzony w dzień uznany na terenie Polski za ustawowo wolny od pracy, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

 7. Użytkownik, dokonując rejestracji Profilu, oświadcza m.in., że:

  • dane zamieszczone w nim są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji;

  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • zapoznał się z Regulaminem, akceptuje Regulamin w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje się go przestrzegać.

 8. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator ma prawo:

  • wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości;

  • zablokować Profil do wyjaśnienia sprawy;

  • usunąć Profil.

 9. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Profilu.

 10. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Absolvent z Użytkownikiem jest zawarta na czas nieokreślony.

 11. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym.

 12. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, w przypadku zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:

  1. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za szkodliwe dla Absolvent;

  2. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za niezgodne z treścią obowiązującego prawa;

  3. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za naruszające moralność publiczną;

  4. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za naruszające prawa osób trzecich;

  5. w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu.

 13. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Profilu. Rozwiązanie umowy przez Absolvent następuje poprzez usunięcie Profilu.

 14. Każdy z Użytkowników ma możliwość założenia jednego Profilu.

 15. Zabrania się udostępniania swojego Profilu innym podmiotom, w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych dostępowych do profilu w celu uniemożliwienia korzystania z profilu osobom niepowołanym. Absolvent nie odpowiada za szkody wynikające z dostępu do Profilu przez osobę nieuprawnioną, w szczególności wywołane działaniami osób trzecich wynikające z utraty danych dostępowych lub ujawnienia danych dostępowych przez Użytkownika lub z powodów nie wynikających z zawinionego działania lub zaniechania Absolvent.

 16. Zabrania się korzystania z Profili należących do innych podmiotów.

§ 4. Wymagania techniczne

 1. Dokonanie rejestracji i założenie Profilu za pośrednictwem Aplikacji Kiwi Jobs wymaga połączenia z siecią Internet oraz korzystania z Aplikacji Kiwi Jobs przeznaczonej odpowiednio: dla telefonów z systemem operacyjnym Android – systemu Android w wersji 4.3 lub wyższej. Dla poprawnego działania Aplikacji Kiwi Jobs w systemie Android wymagane jest udostępnienie Aplikacji Kiwi Jobs funkcjonalności telefonu opisanej szczegółowo w Polityce Prywatności.

 2. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.

 3. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika. Absolvent odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie Absolvent.

§ 5. Usługi dla Kandydatów

 1. W ramach Platformy Kiwi Jobs, Absolvent oferuje w szczególności następujące usługi dla Kandydatów:

  • Umożliwienie przeglądania ofert pracy oraz informacji na temat Pracodawców;

  • Otrzymywanie informacji o ofertach pracy, które mogą interesować Kandydata oraz informacji o rynku pracy;

  • Wykorzystywanie Platformy Kiwi Jobs do kontaktu, aplikowania na stanowiska oraz brania udziału w procesie rekrutacyjnym;

  • Tworzenie Profilu Kandydata i zamieszczanie Treści Kandydata;

  • Umożliwienie aplikowania na ,,niestandardowe krótkoterminowe oferty pracy” - za pomocą tej usługi Kandydat ma możliwość zaaplikowania na tzw. krótkoterminową ofertę pracy, która polega na sporządzeniu recenzji z konkretnej czynności, do dokonania której narzędzie będzie udostępniane przez Absolvent. W tym przypadku rolę Pracodawcy w znaczeniu niniejszego Regulaminu pełni Absolvent, do którego będą trafiać oferty aplikujących Kandydatów.

 2. Absolvent świadczy usługi na rzecz Użytkowników opisane w ust. 1 powyżej bezpłatnie, nie mniej jednak Absolvent zastrzega, że możliwe jest wprowadzenie odpłatności w zakresie świadczonych usług, co Absolvent zakomunikuje wcześniej Użytkownikom.

§ 6. Zamieszczanie treści Kandydatów

 1. Kandydat ma prawo umieszczać na Platformie Kiwi Jobs tylko wymagane dane osobowe, dane dotyczące kwalifikacji oraz kariery zawodowej, inne dane wskazane w odpowiednich formularzach oraz zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający identyfikację.

 2. Zamieszczanie Treści Kandydata odbywa się za pośrednictwem Profilu Kandydata.

 3. Informacje o Kandydacie nie mogą zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez Platformę Kiwi Jobs. Pozostałe materiały, w szczególności materiały graficzne, filmowe i innego typu multimedia podlegają ograniczeniom w zakresie rozmiaru i formatu. Ograniczenia oraz akceptowane formaty wskazane są przy odpowiednich polach formularza.

 4. Kandydat oświadcza, że Treści Kandydata przekazane Absolvent za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs nie naruszają praw osób trzecich. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez Kandydata Treści Kandydata, do których Kandydat nie posiada wystarczających praw.

 5. Treści Kandydata wykorzystywane będą w działalności Platformy Kiwi Jobs, polegającej w szczególności na nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Kandydatem, a Pracodawcą, wymianie informacji, poszukiwaniu pracy oraz poszukiwaniu pracowników.

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Platformy Kiwi Jobs, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach umowy (reklamacje), należy zgłaszać na adres elektroniczny [email protected].

 2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Absolvent zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku kiedy podane w reklamacji informacje lub dane wymagają uzupełnienia Absolvent zwraca się do Użytkownika przed rozpatrzeniem reklamacji o jej uzupełnienie. Okres rozpatrzenia reklamacji ulega wydłużeniu o czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

 4. Absolvent informuje, że reklamacje które dotyczą Usług do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy Kiwi Jobs i które dotyczą usług świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, rozpatrywane są przez te podmioty na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.

§ 8. Odstąpienie od umowy

 1. Użytkownik który jest Kandydatem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w § 3 ust.1. odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 z późn. zm.)., jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Absolvent podany w niniejszym Regulaminie tj. spółka Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

 4. Absolvent z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

 5. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.

 6. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta z Aplikacji.

§ 9 Zmiany Regulaminu

 1. Absolventowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Portalu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą powiadomienia Użytkownika przez Absolvent o tym, że Regulamin uległ zmianie. Absolvent nie jest zobowiązany do informowania Użytkownika o literalnych zmianach w Regulaminie, a jedynie do wysłania powiadomienia o tym, iż jego treść uległa zmianie. Jeżeli Użytkownik nie godzi się na wprowadzone zmiany powinien usunąć swój Profil.

§ 10. Odpowiedzialność Absolvent

 1. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 Absolvent prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Platformy.

 2. Absolvent nie gwarantuje stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i funkcjonalności Platformy, a także do jej bezbłędnego działania.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy jest w pełni dobrowolne i Użytkownik korzysta z Platformy w całości na własną odpowiedzialność.

 4. Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych punktach Absolvent nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:

  • problemami technicznymi Platformy w tym jej aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalności Platformy;

  • wykorzystaniem przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji;

  • zobowiązaniami Użytkowników lub osób trzecich;

  • działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które udostępniają Użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem Platformy;

  • usługami, serwisami i aplikacjami, których dostawcą są osoby trzecie;

  • problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i usług oferowanych za jej pośrednictwem;

  • korzystaniem przez Użytkownika z Platformy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;

  • naruszeniem przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych.

§ 11. Postanowienia końcowe

 1. Komunikacja pomiędzy Absolvent, a Użytkownikiem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub funkcjonalności Platformy Kiwi Jobs.

 2. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Absolvent i Użytkownikiem rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla danej sprawy.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs i wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – wzór formularza odstąpienia od umowy

…………………………………………….
…………………………………………….
(miejscowość, data)

Absolvent.pl
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Warszawie
Plac Konesera 9,
03-736 Warszawa
e-mail: [email protected]

…………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta

……………………………………………
Adres e-mail

……………………………………………
Adres konsumenta (wymagane tylko w przypadku
korespondencji tradycyjną drogą pocztową)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia przez Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie Usług w zakresie Platformy Kiwi Jobs, w tym Aplikacji mobilnej Kiwi Jobs.

…………………………………………….
Data zawarcia umowy

……………………………………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w wersji papierowej)

Polityka Prywatności Portalu i Aplikacji Kiwi Jobs dla Użytkowników

§ 1. Postanowienia wstępne

 1. Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs dla Użytkowników („Polityka Prywatności”) określa stanowisko Absolvent w sprawie zasad przetwarzania danych osobowych o Użytkownikach.

 2. Jeżeli w Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w Polityce Prywatności mają brzmienie i znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu Kiwi Jobs i Aplikacji Kiwi Jobs.

 3. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Ustawa - ustawa o ochronie danych osobowych z 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000).

  • Podmioty trzecie - (na gruncie RODO odbiorcy, którym ujawnia się dane osobowe), osoby prawne lub osoby fizyczne współpracujące z Absolvent.pl Sp. z o.o. w relacji B2B w zakresie wzajemnego świadczenia usług.

  • Procesor - podmiot przetwarzający na mocy art. 28 RODO, który za zlecenie Absolvent.pl Sp. z o.o. uczestniczy w procesie przetwarzania danych.

  • Partnerzy biznesowi - osoby prawne lub osoby fizyczne współpracujące z Absolvent.pl Sp. z o.o. w relacji B2B w zakresie wzajemnego świadczenia usług dedykowanych dla realizacji projektu Kiwi Jobs.

§ 2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Absolvent będzie przetwarzał następujące dane osobowe Użytkowników, którzy będą pobierali aplikację: imię, nazwisko, geolokalizacja, ID Użytkownika, sposób poruszania się Użytkownika po aplikacji, częstotliwość korzystania przez Użytkownika z aplikacji, numer telefonu, wizerunek, adres, adres mailowy, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, informacje dotyczące zdrowia, wizerunek, zainteresowania oraz inne informacje podawane w sposób dobrowolny przez zainteresowanych kandydatów w swoich aplikacjach, a także informacje o dotychczasowych aplikacjach Użytkownika

 2. Administratorem danych podanych przy rejestrowaniu konta i uzupełnianiu profilu Użytkownika, który decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych i podlega pod wymogi prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych (Rozporządzenie UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (dalej RODO) oraz ustawie o ochronie danych osobowych w porządku krajowym z uwzględnieniem przepisów szczególnych jest Absolvent.pl Sp. z o.o. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Anna Buczyńska-Borowy, email: [email protected]

 3. W momencie wysłania przez Użytkownika aplikacji do wybranego przez Użytkownika Pracodawcy Administratorem wszystkich podanych w profilu Użytkownika danych osobowych będzie każdorazowo Pracodawca, na ogłoszenie którego kandydat będzie aplikował. Jednocześnie w odniesieniu do tych danych osobowych podanych przez Użytkownika w jego Profilu Absolvent będzie pełnił również rolę procesora i będzie przetwarzał podane przez Użytkownika w jego profilu dane w celu i zakresie powierzonym mu przez Pracodawcę jako Administratora zgodnie z zawartą pomiędzy Absolvent, a Pracodawcą umową powierzenia.

 4. Zgodnie z art. 221. § 1. Kodeksu Pracy. Pracodawca ma prawo żądać od osoby ubiegającej się o zatrudnienie podania danych osobowych obejmujących: imię (imiona) i nazwisko, imiona rodziców, datę urodzenia, miejsce zamieszkania (adres do korespondencji), wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia. W związku ze świadczeniem przez Absolvent usług wspierających procesy rekrutacyjne pomiędzy Użytkownikiem a Pracodawca Absolvent wymaga podania powyższych danych przez Użytkownika, aby umożliwić Pracodawcy prowadzenie procesu rekrutacji.

 5. Użytkownicy mogą podać i przekazać do Pracodawcy szerszy zakres danych aniżeli wynika to z art. 221. § 1. Kodeksu Pracy, przy czym wymaga to wyrażenia zgody przez Użytkownika którego dane dotyczą. Niewyrażenie zgody będzie oznaczało brak możliwości przesłania swojej aplikacji do Pracodawcy. Takie działanie jest konieczne do świadczenia usług przez Absolvent, albowiem inaczej Pracodawca miałby ograniczoną możliwość przeprowadzenia procesu rekrutacji, w tym kontaktu z Użytkownikiem, ponieważ dane osobowe Użytkownika tj. adres e-mail, numer telefonu, wykraczają poza art. 221. § 1. Kodeksu Pracy.

 6. Przekazane przez Użytkownika dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

  1. realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie, czyli Absolvent.pl dostarcza narzędzie, za pośrednictwem którego umożliwia swoim Użytkownikom aktywne przeprowadzenie procesu rekrutacji w relacji pomiędzy potencjalnym pracownikiem – potencjalnym pracodawcą. Podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,

  2. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikom informacji marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczną lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora (akceptacja przez Użytkownika Regulaminu, jako formy zawarcia z Użytkownikiem umowy),

  3. dane osobowe podane przez Użytkownika mogą być przetwarzane także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą świadczonych na rzecz Użytkownika przez Absolvent w ramach Regulaminu usług. Podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6, ust.1 lit. f), czyli prawnie uzasadniony interes Administratora (akceptacja przez Użytkownika Regulaminu, jako formy zawarcia z Użytkownikiem umowy) oraz art. 6 ust. 1 lit. c) tj. przepisy prawa.

 7. Ponieważ Absolvent może przetwarzać dane osobowe swoich Użytkowników w celach określonych w punkcie nr 5 powyżej, informujemy, iż dane osobowe Użytkowników mogą być ujawniane odbiorcom danych i stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO.

 8. Informujemy, iż dane osobowe Użytkowników będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienionych w punkcie 5 powyżej celów:

  1. w zakresie realizacji postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie – przez okres niezbędny do realizacji postanowień Regulaminu i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa,

  2. dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Użytkownikom informacji marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną - do momentu zgłoszenia sprzeciwu,

  3. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą świadczonych na rzecz Użytkownika przez Absolvent w ramach Regulaminu usług, do czasu przedawnienia roszczeń w oparciu o obowiązujące przepisy prawa.

 9. Zgodnie z RODO informujemy, iż Użytkownicy korzystający z usług i produktów Absolvent mają prawo do: żądania od Absolvent dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 10. Informujemy, iż w przypadku:

  1. wycofania przez Użytkownika akceptacji Regulaminu - będzie to skutkowało rozwiązaniem umowy pomiędzy Absolvent a Użytkownikiem i usunięciem konta Użytkownika.

  2. wycofania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie przez Pracodawcę danych osobowych zawartych w CV nieobejmujących art 221. § 1. Kodeksu Pracy będzie skutkowało brakiem możliwości zaaplikowania na ofertę Pracodawcy z przyczyn opisanych w § 2 ust. 3 powyżej.

  3. zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych drogą elektroniczną lub/i telefoniczną, zgłoszenie sprzeciwu będzie oznaczało brak możliwości przesyłania informacji marketingowych. Zgłoszenie sprzeciwu nie wpływu na zgodność z prawem przetwarzania którego dokonano przed wniesieniem sprzeciwu.

 11. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 12. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 5 powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter:

  1. umowny, czyli w przypadku akceptacji Regulaminu (zawarciem umowy pomiędzy Użytkownikiem a Absolvent.pl) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a nie podanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Absolvent.pl Sp. z o.o.;

  2. dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 5 powyżej. Na przykład nie podanie wymaganego w ogłoszeniu rekrutacyjnym zakresu danych osobowych może skutkować brakiem udziału osoby, której dane dotyczą w procesie rekrutacyjnym lub otrzymywaniu informacji marketingowych drogą elektroniczna lub/i telefoniczną od Absolvent.pl.

 13. Dane osobowe Użytkowników mogą być przekazywane do podmiotów mających siedzibę w Państwie trzecim, których lista znajduje się tutaj i które spełniają wszystkie wymagania określone w RODO.

 14. Informujemy, iż Użytkownicy Aplikacji i Portalu Kiwi Jobs mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu, w tym profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO. Informujemy, iż profilowanie odbywa się z wykorzystaniem takich narzędzi jak:

  1. pliki cookies - w celach optymalizacji działania strony internetowej www.kiwijobs.pl (szczegółowe informacje o zasadach profilowania znajduje się w § 3 poniżej).

  2. Google Analytics (informacje o zasadach profilowania https://www.google.com/analytics/terms/pl.html ) - w celach statystycznych

  3. Facebook (informacje o zasadach profilowania https://www.facebook.com/legal/terms).

  4. Hotjar https://www.hotjar.com/privacy - w celu optymalizacji funkcjonowania Aplikacji.

  5. Algorytm zawarty w Aplikacji - w celu wyświetlania Użytkownikowi proponowanych ofert pracy ustalonych w oparciu o wcześniejsze aplikacje Użytkownika.

  6. Firebase https://firebase.google.com/support/privacy/ - monitorowanie działania systemu oraz zachowań Użytkowników.

  7. Adjust https://www.adjust.com/gdpr/ - monitorowanie działania systemu oraz zachowań Użytkowników.

  8. Mixpanel https://mixpanel.com/legal/gdpr-faq/ - monitorowanie działania systemu oraz zachowań Użytkowników.

  9. Uxcam https://help.uxcam.com/hc/en-us/articles/360004948831-Privacy-Policy-Draft-Privacy-Shield- - monitorowanie działania systemu oraz zachowań Użytkowników.

  10. crashlytics https://docs.fabric.io/apple/fabric/data-privacy.html - monitorowanie działania systemu oraz zachowań Użytkowników.

 15. Informujemy, że profilowanie nie wywołuje dla Użytkownika skutków prawnych ani w żaden sposób istotnie na nie nie wpływa.

 16. Absolvent dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Absolvent z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Absolvent w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

§ 3. Informacje dotyczące Plików Cookies

 1. Platforma Kiwi Jobs zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Platformy Kiwi Jobs i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 3. Absolvent jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Absolvent wykorzystuje pliki cookies w celach optymalizacji działania strony internetowej www.kiwijobs.pl

 5. Platforma Kiwi Jobs stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkowników do czasu ich usunięcia przez Użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Platformy Kiwi Jobs.

 8. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.

§ 4. Informacje końcowe

 1. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Platformy Kiwi Jobs powodują, że nasza polityka ochrony prywatności będąca integralną częścią Regulaminu może ulegać zmianom, o których będziemy informować na bieżąco.

 2. Jestesmy otwarci na wszelkie opinie, uwagi i pytania dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie pod adresem [email protected] lub pocztą tradycyjną.