Regulamin świadczenia usług dla Użytkowników

Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji mobilnej Kiwi Jobs

 

§ 1. Postanowienia ogólne

 

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs przez osoby fizyczne będące konsumentami i reguluje w szczególności prawa i obowiązki stron związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest udostępniony Użytkownikom pod adresem https://static.kiwijobs.pl/pdf/regulamin-uzytkownik.pdf w sposób umożliwiający jego pobranie, zapisanie, utrwalenie i wydrukowanie.

 

§ 2. Definicje

 

 1. Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:
 1. Kiwi Jobs - Kiwi Jobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie; adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa; NIP: 1132998734; REGON: 383442037; wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000787333, kapitał zakładowy 272 650 PLN.
 2. Portal Kiwi Jobs - internetowy serwis dostępny pod adresem www.kiwijobs.pl, którego właścicielem jest Kiwi Jobs, umożliwiający Użytkownikom poszukiwanie pracy, a Pracodawcom  poszukiwanie pracowników.
 3. Aplikacja Mobilna Kiwi Jobs - aplikacja mobilna, dostępna w sklepach Google Play, której właścicielem i administratorem jest Kiwi Jobs.
 4. Platforma Kiwi Jobs - łączna nazwa obejmująca Portal Kiwi Jobs oraz Aplikację Mobilną Kiwi Jobs.
 5. Regulamin - niniejszy Regulamin Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs.
 6. Kandydat - osoba fizyczna, mająca ukończone 16 lat, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.), poszukująca pracy za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.
 7. Profil Kandydata - konto założone przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs, umożliwiające dostęp do usług oferowanych Kandydatom oraz zawierające informacje o Kandydacie.
 8. Treści Kandydata - ogół informacji, dokumenty, materiały tekstowe oraz graficzne, zdjęcia, publikowane przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs.
 9. Usługi dla Kandydatów - usługi świadczone przez Kiwi Jobs na rzecz  Kandydatów opisane w § 5 Regulaminu.
 10. Pracodawca - osoba fizyczna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędący konsumentem, poszukujący pracowników za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.
 11. Użytkownik - Kandydat, który korzysta z Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs.
 12. Ogłoszenie - ogłoszenie rekrutacyjne publikowane przez Pracodawcę  w ramach usługi Publikacji Ogłoszeń On-Line.
 13. Strona lub odpowiednio Strony - Kiwi Jobs lub Użytkownik.
 14. Umowa - umowa o świadczenie usług przez Kiwi Jobs na rzecz Użytkownika, uregulowana niniejszym Regulaminem i zawierana na podstawie akceptacji Regulaminu.
 15. Kodeks cywilny - Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny  (Dz.U. z 2017 r. poz. 459.).
 16. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219).
 17. Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U.2017  poz. 880).

 

§ 3. Rozpoczęcie świadczenia usług dla Użytkowników

 

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Kandydatem  zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs. Rejestracja skutkuje utworzeniem Profilu Kandydata. Utworzenie profilu jest bezpłatne.
 2. Po otrzymaniu przez Kiwi Jobs  prawidłowo wypełnionego przez  Kandydata  formularza rejestracyjnego  Kiwi Jobs  wysyła na numer telefonu Kandydata pin aktywacyjny. Korzystanie przez Kandydata z Profilu jest możliwe  po aktywacji Profilu co następuje poprzez wpisanie pinu i zalogowanie się.
 3. Kiwi Jobs  odmawia utworzenia Profilu jeżeli numer telefonu bądź e-mail podawany przez Użytkownika był już wcześniej używany w procesie rejestracji bądź jeżeli istnieją uzasadnione obawy, że utworzenie profilu jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź godzi w interesy Kiwi Jobs  lub narusza dobra osobiste osób trzecich.
 4. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności  przed dokonaniem rejestracji. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz Polityki Prywatności  oraz pełną akceptacją ich  warunków.
 5. Warunkiem wymaganym do rejestracji Profilu Kandydata jest posiadanie aktywnego numeru telefonu.
 6. Kiwi Jobs  zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Kandydata usług nie później niż w terminie 48 godzin od momentu rejestracji Profilu. Jeżeli Profil zostanie utworzony w dzień uznany na terenie Polski za ustawowo wolny od pracy, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.
 7. Użytkownik, dokonując rejestracji Profilu, oświadcza m.in., że:
 1. dane zamieszczone w nim są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji;
 2. podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;
 3. jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;
 4. zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptuje Regulamin w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje się do przestrzegania zawartych w Regulaminie postanowień.
 1. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator ma prawo:
 1. wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości;
 2. zablokować Profil do wyjaśnienia sprawy;
 3. usunąć Profil.
 1. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Profilu.
 2. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Kiwi Jobs  z Użytkownikiem jest zawarta na czas nieokreślony.
 3. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Użytkownik może usunąć swój Profil w każdym czasie.
 4. Kiwi Jobs  zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, w przypadku zaistnienia jednego z poniższych zdarzeń:
 1. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za szkodliwe dla Kiwi Jobs;
 2. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za niezgodnie z treścią obowiązującego prawa;
 3. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za naruszające moralność publiczną;
 4. w przypadku, gdy działania Użytkownika zostały uznane za naruszające prawa osób trzecich;
 5. w przypadku, gdy działania Użytkownika naruszają którykolwiek punkt niniejszego Regulaminu.
 1. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Profilu. Rozwiązanie umowy przez Kiwi Jobs następuje poprzez usunięcie Profilu.
 2. Każdy z Użytkowników ma możliwość założenia jednego Profilu.
 3. Zabrania się udostępniania swojego Profilu innym podmiotom,  w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych dostępowych do profilu w celu uniemożliwienia korzystania z profilu osobom niepowołanym. Kiwi Jobs  nie odpowiada za szkody wynikające z dostępu do Profilu przez osobę nieuprawnioną, w szczególności wywołane działaniami osób trzecich wynikające z utraty danych dostępowych lub ujawnienia danych dostępowych przez Użytkownika lub z powodów nie wynikających z zawinionego działania lub zaniechania Kiwi Jobs .
 4. Zabrania się korzystania z Profili należących do innych podmiotów.

 

 

§ 4. Wymagania techniczne

 

 1. Dokonanie rejestracji i założenie Profilu za pośrednictwem Aplikacji Kiwi Jobs wymaga połączenia z siecią Internet oraz posiadanie telefonu z systemem Android w wersji 4.4 lub wyższej. Warunkiem korzystania z Aplikacji jest prawidłowe zainstalowanie przez Użytkownika Aplikacji Kiwi Jobs w telefonie.
 2. Korzystanie z Portalu Kiwi Jobs wymaga połączenia z siecią Internet oraz przeglądarki internetowej umożliwiającej wyświetlanie na ekranie komputera dokumentów HTML. Przeglądarka powinna akceptować pliki cookies.
 3. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.
 4. Kiwi Jobs nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika. Kiwi Jobs odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie Kiwi Jobs.

 

 

§ 5. Usługi dla Kandydatów

 

 1. W ramach  Platformy Kiwi Jobs, Kiwi Jobs oferuje w szczególności następujące usługi dla Kandydatów:
 1. Umożliwienie przeglądania ofert pracy oraz informacji na temat Pracodawców;
 2. Otrzymywanie informacji (sms lub/i e-mail lub/i push) o ofertach pracy, które mogą interesować Kandydata oraz informacji o rynku pracy - W tym zakresie  Użytkownicy Platformy  Kiwi Jobs podlegają zautomatyzowanemu profilowaniu, polegającemu na przesyłaniu najciekawszych ofert/ proponowanych ofert na podstawie danych umieszczonych w profilu Użytkownika. Szczegółowe opis dotyczący procesu profilowania znajduje się w Polityce Prywatności w tytule ,,Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu”;
 3. Tworzenie Profilu Kandydata i zamieszczanie Treści Kandydata - W ramach Platformy Kandydat tworzy swój Profil wprowadzając tam wymagane informacje i dane. Stworzenie Profilu umożliwia Kandydatowi aplikowanie na interesujące go oferty pracy poprzez wysłanie Pracodawcy swojego Profilu w formie CV. Szczegółowy zakres przetwarzanych danych oraz cele ich przetwarzania zawarte są w Polityce Prywatności w tytule ,,Zakres przetwarzanych danych” i ,,Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania”;
 4. Umożliwienie aplikowania na oferty pracy zamieszczone na Platformie przez Pracodawców korzystających z Platformy Kiwi Jobs - Za pomocą Platformy Kandydat ma możliwość aplikacji na interesujące go ogłoszenia zamieszczone przez Pracodawców.  Aplikując na zamieszczone oferty pracy może zostać poproszony przez Pracodawcę o odpowiedź na maksymalnie 3 pytania, na które Kandydat może odpowiedzieć ,,tak” lub ,,nie”. W przypadku Pracodawców wymagających udzielenia odpowiedzi - brak odpowiedzi będzie skutkował niemożnością zaaplikowania na ogłoszenie. Po wysłaniu aplikacji w ciągu 48 godzin Kandydat otrzyma od Pracodawcy (za pomocą sms lub/i e-mail lub/i push i/ lub komunikatora - w przypadku Kandydatów korzystających z Aplikacji Kiwi Jobs)  pierwszą informację zwrotną na temat statusu swojej aplikacji.
 5. Umożliwienie aplikowania na ,,niestandardowe krótkoterminowe oferty pracy” - Za pomocą tej usługi Kandydat ma możliwość zaaplikowania na tzw. krótkoterminową ofertę pracy, która polega na sporządzeniu recenzji z konkretnej czynności do dokonania której narzędzie będzie udostępniane przez Kiwi Jobs. W tym przypadku rolę Pracodawcy w znaczeniu niniejszego Regulaminu pełni Kiwi Jobs , do którego będą trafiać oferty aplikujących Kandydatów.
 6. Umożliwienie umówienia spotkania z Pracodawcą poprzez ,,Kalendarz” - Pracodawca zainteresowany otrzymaną od  Kandydata aplikacją wysyła mu zaproszenie (sms i/lub  push i/lub e-mail i/lub  w przypadku Kandydatów korzystających z Aplikacji - za pośrednictwem Komunikatora). Kandydat ma prawo do odmowy udziału w spotkaniu. W tym celu po otrzymaniu zaproszenia powinien wysłać do Pracodawcy informację zgodnie z wskazaniami zawartymi w zaproszeniu. Przed umówionym spotkaniem Kandydat otrzyma również od Pracodawcy przypomnienie (sms i/lub  push i/lub e-mail i/lub  w przypadku Kandydatów korzystających z Aplikacji - za pośrednictwem Komunikatora) o umówionym spotkaniu.
 1. W ramach Aplikacji Kiwi Jobs, Kiwi Jobs umożliwia Kandydatom korzystanie ze wszystkich usług opisanych w ust.1 powyżej, a dodatkowo również  z następujących usług:
 1. ,,Komunikator” - umożliwia prowadzenie bieżącej korespondencji pomiędzy Pracodawcą, a Kandydatem. Komunikator służy do wymiany korespondencji pomiędzy Pracodawcą, a Kandydatem i może być używany tylko w tym celu. Bezwzględnie zakazane jest umieszczanie i wysyłanie przez Kandydata jakichkolwiek treści o charakterze bezprawnym. Postanowienia § 6 stosuje się odpowiednio.
 1. Kiwi Jobs   świadczy usługi na rzecz Użytkowników  opisane w ust. 1 powyżej bezpłatnie, niemniej jednak Kiwi Jobs zastrzega, że możliwe  jest wprowadzenie odpłatności w zakresie świadczonych usług, co Kiwi Jobs zakomunikuje wcześniej Użytkownikom. W razie wprowadzenia odpłatności za usługi:
 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym. Postanowienia § 3 ust.13 stosuje się odpowiednio.
 2. Kiwi Jobs może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym w przypadku braku uiszczenia przez Użytkownika wymaganej opłaty we wskazanym terminie.  Postanowienia § 3 ust.13 stosuje się odpowiednio.

 

§ 6. Zamieszczanie treści  Kandydatów

 

 1. Kandydat ma prawo umieszczać na Platformie Kiwi Jobs tylko wymagane dane osobowe, dane dotyczące kwalifikacji oraz kariery zawodowej, inne dane wskazane w odpowiednich formularzach oraz zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający identyfikację.
 2. Zamieszczanie Treści Kandydata odbywa się za pośrednictwem Profilu Kandydata.
 3. Informacje o Kandydacie nie mogą zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez Platformę Kiwi Jobs. Pozostałe materiały, w szczególności materiały graficzne, filmowe i innego typu multimedia podlegają ograniczeniom w zakresie rozmiaru i formatu. Ograniczenia oraz akceptowane formaty wskazane są przy odpowiednich polach formularza.
 4. Kandydat oświadcza, że Treści Kandydata przekazane Kiwi Jobs za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs nie naruszają praw osób trzecich. Kiwi Jobs nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez Kandydata Treści Kandydata, do których Kandydat nie posiada wystarczających praw.
 5. Treści Kandydata wykorzystywane będą w działalności Platformy Kiwi Jobs, polegającej w szczególności na nawiązywaniu kontaktów pomiędzy Kandydatem, a Pracodawcą, wymianie informacji, poszukiwaniu pracy oraz poszukiwaniu pracowników.

 

§ 7. Postępowanie reklamacyjne

 

 1. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Platformy Kiwi Jobs, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach umowy (reklamacje), należy zgłaszać zgodnie z procedurą reklamacyjną określoną w ust. poniżej.
 2. Reklamacje są rozpatrywane przez Kiwi Jobs.
 3. Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej następujące informacje: dane użytkownika (imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu) wraz z dokładnym opisem przedmiotu reklamacji.
 4. W przypadku, gdy reklamacja nie zawiera wszystkich istotnych informacji wskazanych w ust. 3 powyżej, Kiwi Jobs niezwłocznie skontaktuje się z Użytkownikiem, który składał reklamację i poprosi o dostarczenie informacji niezbędnych do dokonania pełnego zgłoszenia.
 5. Zgłoszenia reklamacyjne (zatytułowane „Reklamacja”) powinny być przesyłane w jeden z następujących sposobów:
 1. Pocztą na adres Kiwi Jobs: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa, Polska;
 2. Drogą mailową na adres e-mail Kiwi Jobs: bok@kwijobs.pl;
 1. Powyższe reklamacje będą rozpatrywane niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania przez Kiwi Jobs zgłoszenia. Reklamacje wymagające uzupełnienia zgodnie z ust. 4 w związku z ust. 3 powyżej zostaną rozpatrzone niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od otrzymania przez Kiwi Jobs kompletnego zgłoszenia. Kiwi Jobs poinformuje Użytkownika o swojej decyzji wydanej po rozpatrzeniu reklamacji za pośrednictwem poczty elektronicznej, na adres podany przez Użytkownika w formularzu reklamacyjnym, zgodnie z ust. 3 powyżej.

 

 

§ 8. Odstąpienie od umowy

 

 1. Użytkownik który jest Kandydatem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w § 3 ust.1. odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.
 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 z późn. zm.)., jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Kiwi Jobs  podany w niniejszym Regulaminie tj. spółka Kiwi Jobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: bok@kiwijobs.pl.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.
 4. Kiwi Jobs  z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.
 5. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.
 6. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta z Aplikacji.

 

§ 9 Zmiany Regulaminu

 

 1. Kiwi Jobs zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w razie zaistnienia ważnych przyczyn o których mowa poniżej t.j.:
 1. Z uwagi na zmianę przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. W razie konieczności realizacji obowiązku wynikającego z prawomocnego orzeczenia sądu lub decyzji organu administracji;
 3. W przypadku zaistnienia zmian związanych z funkcjonowaniem Portalu Kiwi Jobs lub jakiejkolwiek z oferowanych w ramach Serwisu usług;
 4. W przypadku zaistnienia zmian w zakresie danych adresowych, rejestracyjnych, strukturalnych  Kiwi Jobs;
 5. W razie konieczności wprowadzenia zmian wynikających ze względów bezpieczeństwa;
 1. Informacje o zmianie wprowadzonej do Regulaminu zgodnie z niniejszym ustępem zostaną przekazane Użytkownikowi na 1 z poniższych sposobów tj.  za pośrednictwem:
 1. poczty elektronicznej  na adres e-mail podany przez Użytkownika,
 2. wiadomości sms na numer telefonu podany przez Użytkownika,
 3. wiadomości push poprzez jej wyświetlenie w ramach Aplikacji Kiwi Jobs,
 4. Platformy Kiwi Jobs poprzez wyświetlenie informacji o zmianie,

z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem. Zmiany wchodzą w życie w dniu wskazanym w informacji przekazanej Użytkownikowi, o której mowa w niniejszym ustępie. Użytkownicy, którzy nie zaakceptują zmian wprowadzonych zgodnie z §9 Regulaminu, mają prawo do rozwiązania Umowy zgodnie z §3 ust. 11 Regulaminu.

 

§ 10. Odpowiedzialność Kiwi Jobs

 

 1. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 Kiwi Jobs  prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Platformy.
 2. Kiwi Jobs  nie gwarantuje  stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i  funkcjonalności Platformy, a także do jej bezbłędnego działania.
 3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy jest w pełni dobrowolne i Użytkownik korzysta z Platformy w całości na własną odpowiedzialność.
 4. Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych punktach Kiwi Jobs  nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:
 1. problemami technicznymi Platformy w tym jej aktualizacją, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalności Platformy;
 2. wykorzystaniem przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji;
 3. zobowiązaniami Użytkowników lub osób trzecich;
 4. działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które udostępniają  Użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem Platformy;
 5. usługami, serwisami i aplikacjami, których dostawcą są osoby trzecie;
 6. problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikowi korzystanie z Platformy i usług oferowanych za jej pośrednictwem;
 7. korzystaniem przez Użytkownika z Platformy w  sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;
 8. naruszeniem przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych.

 

 

§ 11. Ochrona danych osobowych dot. Regulaminu świadczonych usług

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia UE z 27 2016/679 z kwietnia 2016 (dalej RODO) informujemy, iż Administratorem danych jest firma Kiwi Jobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Dane kontaktowe do Administratora danych: email: bok@kiwijobs.pl, adres: ul. Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa. Dane kontaktowe do Inspektora Ochrony Danych: iod@kiwijobs.pl. Informujemy, iż dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i realizacji postanowień niniejszego Regulaminu w związku ze świadczeniem dla Użytkownika usług określonych w niniejszym Regulaminie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest akceptacja postanowień Regulaminu - art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Informujemy, iż podanie danych osobowych jest warunkiem umownym i jest niezbędne do zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu a ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości świadczonych usług określonych w Regulaminie.  Informujemy, iż dane osobowe mogą być przetwarzane w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b) oraz art. 6 ust. 1 lit. f), przy czym za prawnie uzasadniony interes uważa się czynności podjęte w celu dociekania roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu. Informujemy, iż Administrator danych przetwarza dane osobowe w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji postanowień wynikających z niniejszego Regulaminu oraz w zakresie niezbędnym do realizacji roszczeń w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu. Informujemy, iż dane osobowe mogą być ujawniane (i) organom państwowym wyłącznie na mocy obowiązujących przepisów prawa lub (ii) odbiorcom danych osobowych lub (iii) stronom trzecim w oparciu o art. 28 RODO – powierzenie przetwarzania danych osobowych. Kategorie odbiorców danych osobowych, którym dane osobowe mogą być lub są ujawniane, stanowią podmioty lub osoby świadczące usługi w oparciu o jednoosobowe działalności gospodarcze, dostarczające rozwiązania techniczne/technologiczne lub usługi niezbędne do prawidłowego funkcjonowania Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs. Informujemy, iż dane osobowe są przekazywane do państwa trzeciego (czyli poza Europejski Obszar Gospodarczy). Wykaz podmiotów, którym ujawniane są dane osobowe poza EOG dostępny jest na stronie internetowej Kiwi Jobs w Polityce Prywatności. Informujemy, iż okres, przez jaki dane osobowe przetwarzane są lub mogą być: (i) w celu zawarcia i realizacji postanowień Regulaminu w związku ze świadczeniem dla Użytkownika usług określonych w Regulaminie - do momentu rezygnacji ze świadczonych przez Kiwi Jobs usług określonych w Regulaminie; (ii) w celach związanych z dociekaniem roszczeń w wyniku realizacji postanowień Regulaminu - przez okres minimum 6 lat, przy czym okres ten może ulec zmianie w wyniku dociekania roszczeń przez strony. Informujemy o prawie do żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych dotyczących osoby, której dane dotyczą, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych. Informujemy o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie. Dane kontaktowe do organu nadzorczego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa lub poprzez dane kontaktowe dostępne na stronie internetowej organu: https://uodo.gov.pl/pl/p/kontakt. Informujemy, iż w związku z zawarciem i realizacją postanowień niniejszego Regulaminu nie zachodzi zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie. Informacje na temat zautomatyzowanego profilowania dostępne są w Polityce Prywatności. Informujemy, iż Administrator danych nie planuje innego celu przetwarzania danych osobowych niż wskazany powyżej. W przypadku wystąpienia innych celów, Administrator danych poinformuje o tych celach w odrębnym komunikacie. Informujemy, iż w celu ochrony prywatności i danych osobowych, Administrator danych wdrożył odpowiednie środki techniczne i organizacyjne w celu zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Dalsze informacje na temat przetwarzania danych osobowych dostępne są w Polityce Prywatności, dostępnej tutaj: https://static.kiwijobs.pl/pdf/polityka_prywatnosci-uzytkownik.pdf

 

§ 12. Postanowienia końcowe

 

 1. Komunikacja pomiędzy Kiwi Jobs , a Użytkownikiem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej, wiadomości sms  lub funkcjonalności Platformy Kiwi Jobs.
 2. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Kiwi Jobs  i Użytkownikiem rozstrzygał będzie Sąd właściwy dla danej sprawy.
 3. Niezależnie od postanowień o których mowa w ust.2 powyżej Użytkownik jest uprawniony do skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zgodnie z procedurami dostępnymi w Urzędzie Ochrony Konkurencji i Konsumentów, a ponadto opisanymi na stronie w/w Urzędu dostępnej pod adresem: www.uokik.gov.pl.
 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 3 czerwca 2019 r.

 

 

 

 

 

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU - WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

………………………………………………….

Miejscowość, data

 

Kiwi Jobs

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,

z siedzibą w Warszawie

ul. Plac Konesera 9

03-736 Warszawa

e-mail: bok@kiwiJobs.pl

 

……………………………………………

Imię i nazwisko konsumenta

 

……………………………………………

Adres e-mail

 

….……………………………………………………………………………

Adres konsumenta

(wymagane tylko w przypadku korespondencji tradycyjną drogą pocztową)

 

 

 

 OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia przez Kiwi Jobs spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie Usług w zakresie Platformy Kiwi Jobs, w tym Aplikacji mobilnej Kiwi Jobs.

 

……………………………………………

Data zawarcia umowy

…......................…………………………………………….

Podpis konsumenta

(tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

 


   Kiwi Jobs Sp. z o.o.                                                                             Plac Konesera 9,  03-376 Warszawa

   NIP  1132998734