Regulamin świadczenia usług dla pracodawców przez Absolvent.pl za pośrednictwem Portalu Kiwi Jobs

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Absolvent.pl na rzecz osób fizycznych, osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych prowadzących działalność gospodarczą będących lub zamierzających zostać pracodawcami za pośrednictwem Portalu Kiwi Jobs i reguluje w szczególności prawa i obowiązki stron związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczną.

§2. Definicje

 1. Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

  • Absolvent - Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (adres: Plac Konesera 9, 03-736 Warszawa); NIP 5213636204, REGON 146270491, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447104, kapitał zakładowy 262 372,00 PLN.

  • Portal Kiwi Jobs - internetowy serwis dostępny pod adresem  www.kiwijobs.pl, którego właścicielem jest Absolvent, umożliwiający Użytkownikom poszukiwanie pracy, a Pracodawcom poszukiwanie pracowników.

  • Aplikacja Mobilna Kiwi Jobs - aplikacja mobilna, dostępna w sklepach Apple Store oraz Google Play, której właścicielem i administratorem jest Absolvent.

  • Platforma Kiwi Jobs – łączna nazwa obejmująca Portal Kiwi Jobs oraz Aplikację Mobilną Kiwi Jobs.

  • Regulamin – niniejszy regulamin Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs.

  • Kandydat – osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.), poszukująca pracy za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.

  • Pracodawca – osoba fizyczna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędący konsumentem, poszukujący pracowników za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.

  • Profil Kandydata – konto założone przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs, umożliwiające dostęp do usług oferowanych Kandydatom oraz zawierające informacje o Kandydacie.

  • Profil Pracodawcy - konto założone przez Pracodawcę na Platformie Kiwi Jobs, umożliwiające dostęp do usług oferowanych Pracodawcy tj. zamieszczania ogłoszeń o rekrutacji na konkretne stanowisko, oraz prowadzenie rekrutacji.

  • Treści Pracodawcy – ogół informacji, dokumenty, materiały tekstowe oraz graficzne, zdjęcia, materiały audio i video publikowane przez Pracodawcę na Platformie Kiwi Jobs.

  • Treści Kandydata - ogół informacji, dokumenty, materiały tekstowe oraz graficzne, zdjęcia, publikowane przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs.

  • Usługi bezpłatne lub usługi świadczone przez Absolvent bezpłatnie - usługa w postaci założenia Profilu Pracodawcy.

  • Usługi odpłatne lub usługi świadczone przez Absolvent odpłatnie - usługi świadczone przez Absolvent na rzecz Pracodawców opisane w § 6 Regulaminu.

  • Serwis Pośrednictwa Finansowego lub PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  • Administrator - osoba wyznaczona przez Absolvent odpowiedzialna za przestrzeganie porządku oraz przepisów niniejszego Regulaminu.

  • Ogłoszenie – ogłoszenie rekrutacyjne publikowane przez Pracodawcę w ramach usługi Publikacji Ogłoszeń On-Line.

  • Strona lub odpowiednio Strony - Absolvent lub Pracodawca.

  • Umowa - umowa o świadczenie usług przez Absolvent na rzecz Pracodawcy, uregulowana niniejszym Regulaminem.

  • Zespół Customer Care - zespół opieki nad Klientem złożony z pracowników i współpracowników Absolvent, którego celem jest zapewnienie Klientom najwyższego stopnia komfortu i zadowolenia ze świadczonych usług.

  • Kodeks cywilny - ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz.U. z 2017 r. poz. 459).

  • Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - Ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2017 r. poz. 1219).

  • Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych - Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawie pokrewnym (Dz.U.2017 poz. 880).

§3. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawne obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w szczególności na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz stanowi wzorzec umowny, o którym mowa w art. 384 § 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz.U.2017.459 t.j. z późn. zm.).

 2. Każdy Pracodawca zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed zawarciem Umowy.

 3. Poprzez podejmowanie czynności określonych w niniejszej Umowie przez osoby działające z polecenia, w imieniu lub na rzecz Pracodawcy, Pracodawca potwierdza zawarcie Umowy oraz akceptację wszystkich postanowień Regulaminu i Polityki Prywatności.

 4. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się przez Pracodawcę z treścią Regulaminu i Polityki Prywatności oraz pełną akceptacją ich warunków. Dodatkowo akceptując niniejszy Regulamin Pracodawca akceptuje również Regulamin świadczenia usług przez Serwis Pośrednictwa Finansowego.

 5. Regulamin precyzuje wyczerpująco prawa i obowiązki Stron w związku ze świadczeniem usług.

 6. Regulamin jest udostępniony Pracodawcom nieodpłatnie w wersji elektronicznej w sposób umożliwiający pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści pod adresem https://kiwijobs.pl/regulamin_pracodawcy.

 7. W kwestiach nieobjętych Regulaminem zastosowanie mają właściwe przepisy prawa.

§4. Rozpoczęcie świadczenia usług dla Pracodawców

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Pracodawcą zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs oraz Polityki Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Rejestracja skutkuje utworzeniem Profilu Pracodawcy. Utworzenie Profilu jest bezpłatne.

 2. Po otrzymaniu przez Absolvent prawidłowo wypełnionego przez Pracodawcę formularza rejestracyjnego Absolvent wysyła do Pracodawcy e-mail aktywacyjny. Korzystanie przez Pracodawcę z Profilu jest możliwe po kliknięciu w link aktywacyjny i zalogowaniu się.

 3. Absolvent odmawia utworzenia Profilu jeżeli e-mail podawany przez Pracodawcę był już wcześniej używany w procesie rejestracji bądź jeżeli istnieją uzasadnione obawy, że utworzenie profilu jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź godzi w interesy Absolvent lub narusza dobra osobiste osób trzecich.

 4. Przedmiotem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) są usługi świadczone przez Absolvent w ramach Platformy Kiwi Jobs – z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie przez Absolvent świadczenia usług płatnych, o których mowa w § 6 następuje dopiero z chwilą wpływu na rachunek bankowy Absolvent uiszczonej przez Pracodawcę należności za określony pakiet.

 5. Warunkiem wymaganym do rejestracji Profilu Pracodawcy jest posiadanie aktywnego konta e-mail.

 6. Absolvent zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pracodawcy usług bezpłatnych nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu rejestracji Profilu. Jeżeli Profil zostanie utworzony w dzień uznany na terenie Polski za ustawowo wolny od pracy, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

 7. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 9 Absolvent zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pracodawcy usług odpłatnych nie później niż w terminie 3 dni roboczych od momentu wpływu na rachunek bankowy Absolvent uiszczonej przez Pracodawcę za dany Pakiet należności. Jeżeli płatność dokonana zostanie w dzień ustawowo wolny od pracy rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

 8. Pracodawca dokonując rejestracji Profilu, oświadcza m.in., że:

  • dane zamieszczone w nim są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji.

  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich.

  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną.

  • zapoznał się z Regulaminem i Polityką Prywatności, akceptuje Regulamin i Politykę Prywatności w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje się go przestrzegać.

 9. W przypadku stwierdzenia podania przez Pracodawcę nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator ma prawo:

  • wezwać Pracodawcę do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości.

  • zablokować Profil do wyjaśnienia sprawy.

  • usunąć Profil.

 10. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Pracodawca zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Profilu.

 11. Umowa o świadczeniu usług bezpłatnych drogą elektroniczną przez Absolvent jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczeniu usług odpłatnych drogą elektroniczną przez Absolvent jest zawarta na czas określony tj. do dnia zakończenia realizacji przez Absolvent na rzecz Pracodawcy zakupionych usług.

 12. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usług odpłatnych Absolvent zachowuje całość uiszczonych na jego rzecz opłat.

 13. Rozwiązanie umowy przez Pracodawcę następuje poprzez usunięcie Profilu. Rozwiązanie umowy przez Absolvent następuje poprzez usunięcie Profilu.

 14. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Pracodawcy, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Absolvent, niezgodnie z treścią obowiązującego prawa, naruszające moralność publiczną, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z treścią Regulaminu.

 15. Każdy Pracodawca ma możliwość założenia jednego Profilu.

 16. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 18 poniżej, zabrania się udostępniania swojego Profilu innym podmiotom, w szczególności Pracodawca zobowiązuje się do ochrony danych umożliwiających mu dostęp do Profilu (dane dostępowe) w celu uniemożliwienia korzystania z Profilu osobom niepowołanym. Absolvent nie odpowiada za szkody wynikające z dostępu do Profilu przez osobę nieuprawnioną, w szczególności wywołane działaniami osób trzecich wynikające z utraty danych dostępowych lub ujawnienia danych dostępowych przez Pracodawcę lub z powodów niewynikających z zawinionego działania lub zaniechania Absolvent.

 17. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 18 poniżej zabrania się korzystania z Profili należących do innych podmiotów, chyba że za zgodą i z upoważnieniem tych podmiotów.

 18. Pracodawca ma prawo udostępnić swój Profil swoim upoważnionym pracownikom zgodnie z postanowieniami o których mowa w § 6. ust 2. Liczba pracowników, którym Pracodawca ma prawo udostępnić jego Profil zależy od rodzaju wykupionego pakietu. Pracodawca odpowiada za działania i zaniechania Pracowników, którym udostępnia swój profil jak za swoje własne.

§5. Wymagania techniczne

 1. Dokonanie rejestracji i założenie Profilu za pośrednictwem Portalu Kiwi Jobs wymaga połączenia z siecią Internet oraz korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej odczytywanie dokumentów HTML w wersji 5 z opcją akceptacji plików typu „cookies” takich jak [Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 47 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 50.0 lub wyższej, Apple Safari w wersji 40 lub wyższej, Opera w wersji 12.10 lub wyższej].

 2. Pracodawca jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.

 3. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Pracodawcę. Absolvent odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie Absolvent.

§6. Usługi oferowane dla Pracodawców

 1. Absolvent świadczy na rzecz Pracodawcy usługi w postaci umożliwienia Pracodawcom zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych.

 2. Pracodawca ma możliwość zakupu usługi po zalogowaniu się do swojego Profilu w ramach różnych Pakietów. Szczegółowy cennik oraz specyfikacja dostępnych dla Pracodawcy Pakietów znajduje się pod adresem pracodawca.kiwijobs.pl/cennik. Dostęp do Pakietu wykupionego przez Pracodawcę mogą mieć również Pracownicy Pracodawcy. Liczba dostępów zależna jest od rodzaju wykupionego pakietu.

 3. Pracodawca ma dostęp do treści Kandydata przesłanych w odpowiedzi na jego ogłoszenie rekrutacyjne przez okres 3 miesięcy liczony od dnia otrzymania zgłoszenia danego Kandydata, chyba że wcześniej Kandydat usunie swoje konto z Aplikacji. W przypadku usunięcia przez Kandydata jego konta z aplikacji Pracodawca z chwilą usunięcia konta przez Kandydata traci dostęp do jego Profilu oraz umieszczonych tam treści.

 4. Pracodawca samodzielnie za pomocą swojego Profilu publikuje ogłoszenia rekrutacyjne.

 5. Każde ogłoszenie jest publikowane w szacie graficznej przyjętej i opracowanej przez Absolvent. Pracodawca nie ma możliwości dokonywania zmian w szacie graficznej ogłoszenia.

 6. Pracodawca nie ma możliwości dokonywania zmian w treści opublikowanego już ogłoszenia.

 7. Ceny podane za każdy z Pakietów są cenami netto i należy do nich każdorazowo doliczyć stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu dokonywania przez Pracodawcę płatności za usługę.

 8. Dokonanie płatności za usługi następuje za pomocą Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

 9. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 10 i 11 w przypadku Pracodawców którzy wyrażą przy rejestracji zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną po otrzymaniu na rachunek bankowy Absolventa dokonanej przez Pracodawcę płatności, Absolvent wystawi na rzecz Pracodawcy fakturę VAT w formie elektronicznej i prześle ją na adres e-mail Pracodawcy wskazany przy rejestracji.

 10. Pracodawca ma możliwość rezygnacji w każdym czasie z otrzymywania faktur drogą elektroniczną. W tym celu powinien wysłać stosowną informację do Absolvent na adres elektroniczny bok@KiwiJobs.pl.

 11. W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwiają Absolvent przesłanie faktury drogą elektroniczną Pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia faktury w formie papierowej wysłanej przez Absolvent tradycyjną drogą pocztową.

 12. W przypadku gdy Pracodawca chce otrzymywać faktury elektroniczne na adres inny aniżeli wskazany przy rejestracji bądź w przypadku zmiany adresu e-mail Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Absolvent na adres elektroniczny bok@KiwiJobs.pl.

 13. Zawiadomienie jest skuteczne od chwili kiedy Absolvent zapoznał się z jego treścią.

§7. Zamieszczanie Treści Pracodawcy

 1. Zamieszczanie Treści Pracodawcy odbywa się za pośrednictwem Profilu Pracodawcy lub w inny sposób uzgodniony przez Pracodawcę i Absolvent.

 2. Informacje o Pracodawcy nie mogą zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez Platformę Kiwi Jobs. Ogłoszenie o pracę nie może zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez Platformę Kiwi Jobs. Pozostałe materiały, w szczególności materiały graficzne, filmowe i innego typu multimedia podlegają ograniczeniom w zakresie rozmiaru i formatu wynikającym z zastosowanych technologii przetwarzania danych. Ograniczenia oraz akceptowane formaty danych wskazane są przy odpowiednich polach formularzy.

 3. Pracodawca oświadcza, że Treści Pracodawcy przekazane Absolvent za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs nie naruszają praw osób trzecich, a Pracodawcy przysługują do Treści Pracodawcy niczym nieograniczone prawa wystarczające do używania Treści Pracodawcy przez Absolvent za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (w tym prawa do zamieszczonych znaków towarowych) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez osoby, których wizerunek zostanie użyty w Treściach Pracodawcy. W przypadku utraty takich praw Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zawierających je Treści Pracodawcy. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez Pracodawcę Treści Pracodawcy, do których Pracodawca nie posiada wystarczających praw.

 4. Treści Pracodawcy wykorzystywane będą w działalności Platformy Kiwi Jobs, polegającej w szczególności na nawiązywaniu kontaktów przez Użytkowników, wymianie informacji, poszukiwaniu pracy oraz poszukiwaniu pracowników. Treści Pracodawcy mogą być wykorzystane przez Absolvent do promocji Platformy Kiwi Jobs, usług kierowanych za jej pośrednictwem lub jej części składowych, chyba że Pracodawca złoży odmienne zastrzeżenie.

 5. Pracodawca udziela Absolvent wszelkich licencji i innych praw w rozumieniu ustaw i innych aktów prawnych regulujących prawa do Treści Pracodawcy, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, oznaczenia handlowe oraz inne, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności, o których mowa w ust. 4 powyżej, w szczególności w zakresie:

  • utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową.

  • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy.

  • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w ust. 5 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez sieć Internet, w przeglądarkach www i innych programach, za pośrednictwem przeglądarek i aplikacji w smartfonach, za pośrednictwem mobilnych kiosków i ekranów, bilbordów, plakatów, ogłoszeń, telewizji, radia i radiowęzłów, ekranów przestrzeni publicznej.

  • wykorzystywanie w utworach zależnych i jako elementy utworów samoistnych w zakresie wyżej wymienionym w materiałach promocyjnych, w szczególności w filmach, animacjach, utworach interaktywnych, plakatach, ogłoszeniach, bannerach.

 6. Przekazując Absolvent Treści Pracodawcy, Pracodawca wyraża zgodę oraz udziela licencji uprawniającej Absolvent do ich wykorzystywania w zakresie, w jakim Treści Pracodawcy wykorzystywane są przez Absolvent i na użytek Platformy Kiwi Jobs, w szczególności w zakresie, powyżej, bez ograniczeń terytorialnych i bez wynagrodzenia.

 7. W przypadku, w którym Treści Pracodawcy są przygotowane we współpracy z Absolvent na podstawie odrębnego porozumienia, Absolvent pozostaje jedynym uprawnionym z tytułu wszelkich praw, w tym praw autorskich do takich materiałów i udziela licencji Pracodawcy w zakresie używania tych materiałów na potrzeby stworzenia Treści Pracodawcy wykorzystywanych wyłącznie na Platformie Kiwi Jobs, na okres, w jakim Pracodawca pozostaje Użytkownikiem Platformy Kiwi Jobs, bez ograniczeń terytorialnych oraz za odrębnie ustalonym wynagrodzeniem, na okres korzystania przez Pracodawcę z Treści Pracodawcy w ramach Platformy Kiwi Jobs w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – wyłącznie w zakresie przetwarzania ofert w ramach Platformy Kiwi Jobs.

  • rozpowszechniania utworu poprzez wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w ramach Platformy Kiwi Jobs w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przez sieć Internet, w przeglądarkach www i innych programach, za pośrednictwem przeglądarek i aplikacji w smartfonach, za pośrednictwem mobilnych kiosków i ekranów.

 8. W przypadku, w którym Treści Pracodawcy są przygotowane we współpracy z Absolvent, Pracodawca zobowiązuje się uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku przez osoby, których wizerunek zostanie użyty w Treściach Pracodawcy przygotowywanych przez Absolvent. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku będzie obejmowała nie tylko prawo do wykorzystywania wizerunku takiej osoby przez Pracodawcę, ale także na wykorzystywanie wizerunku takiej osoby przez Absolvent, aż do czasu jej cofnięcia. W przypadku cofnięcia takiej zgody Pracodawca poinformuje niezwłocznie Absolvent o tym fakcie.

 9. Absolvent na każdym etapie ma prawo do weryfikacji zgodności przekazanych Treści Pracodawcy oraz modyfikacji Treści Pracodawcy w zakresie, jakim jest to uzasadnione do zapewnienia ich zgodności z prawem lub zgodności ze stanem faktycznym. Pracodawca upoważnia Absolvent do dokonywania stosownych modyfikacji przekazanych Treści w celu dostosowania ich do treści Regulaminu.

 10. Pracodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Absolvent informacji o współpracy Pracodawcy z Absolvent i przedstawiania Pracodawcy jako swojego Klienta w ramach Platformy Kiwi Jobs, chyba że Pracodawca złoży odmienne zastrzeżenie.

 11. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność ani rzetelność Treści Pracodawcy, w szczególności przedstawianych przez Pracodawcę ofert rekrutacyjnych.

§8. Korzystanie z Platformy niezgodnie z jej przeznaczeniem

 1. Pracodawcy zobowiązują się wykorzystywać Platformę Kiwi Jobs wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności wykorzystanie Platformy Kiwi Jobs:

  • w celach niezgodnych z prawem.

  • w sposób, który powoduje jej uszkodzenie, niesprawność lub niestabilność, jak również zakłócenie jej korzystania przez innych Użytkowników.

  • w celu naruszenia praw autorskich innych osób.

  • w celu podszywania się pod inną osobę lub podmiot.

  • publikacji reklam.

  • kopiowania danych lub treści należących do innych Użytkowników.

 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy Kiwi Jobs. W przypadku stwierdzenia przez Administratora takich działań przez Pracodawcę, Administrator niezwłocznie usunie Profil Pracodawcy.

 3. Pracodawca zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

 4. Pracodawca zobowiązany jest przestrzegać prywatności innych osób. W szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

 5. Zabrania się umieszczania i rozpowszechniania na Platformie Kiwi Jobs w szczególności:

  • oprogramowania objętego prawami innych osób - bez wyraźnej ich zgody.

  • haseł komputerowych, kodów dostępu i innych danych umożliwiających osobom nieupoważnionym dostęp do informacji przechowywanych w innych systemach komputerowych lub sieci teleinformatycznej.

 6. Zabrania się zamieszczania na Platformie Kiwi Jobs w szczególności treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, naruszających powszechnie uznane normy społeczne i dobre obyczaje.

 7. Zabrania się zamieszczania na Platformie Kiwi Jobs przez Pracodawcę zdjęć innych osób oraz zdjęć o charakterze pornograficznym lub innym naruszającym dobre obyczaje lub powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne.

 8. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości Profilu Pracodawcy, jeżeli którakolwiek z części Profilu jest niezgodna z niniejszym Regulaminem, lub ma negatywny wpływ na wizerunek Platformy Kiwi Jobs.

 9. Zabrania się wykorzystywania usług dostępnych na Platformie Kiwi Jobs do reklamowania towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz do przesyłania i udostępniania treści powszechnie uznawanych jako spam.

§9. Zmiany regulaminu

 1. Absolventowi przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu powiadomienia Pracodawcy przez Absolvent o wprowadzonych zmianach. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Pracodawcę z chwilą skorzystania przez niego z Portalu. Jeżeli Pracodawca nie godzi się na wprowadzone zmiany powinien usunąć swój Profil.

§10. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABSOLVENT

 1. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 Absolvent prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Platformy.

 2. Absolvent nie gwarantuje  stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i funkcjonalności Platformy, a także do jej bezbłędnego działania.

 3. Korzystanie przez Pracodawcę z Platformy jest w pełni dobrowolne i Pracodawca korzysta z Platformy w całości na własną odpowiedzialność.

 4. Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych punktach Absolvent nie odpowiada wobec Pracodawców lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:

  • problemami technicznymi Platformy w tym jej aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Pracodawców bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalności Platformy.

  • wykorzystaniem przez Pracodawców informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji.

  • zobowiązaniami Pracodawców lub osób trzecich.

  • problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Pracodawców, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Platformy i usług oferowanych za jej pośrednictwem.

  • korzystaniem przez Pracodawcę z Platformy w sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.

  • naruszeniem przez Pracodawcę dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych.

  • działaniami i zaniechaniami ze strony Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

§11. Postanowienia końcowe

 1. Komunikacja pomiędzy Absolvent, a Pracodawcą odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub funkcjonalności Platformy Kiwi Jobs.

 2. Postanowienia niniejszego Regulaminu mogą być zmieniane porozumieniem pomiędzy Absolvent a Pracodawcą. Porozumienie pod rygorem nieważności musi zostać sporządzone w formie pisemnej.

 3. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Absolvent i Pracodawcą rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

 4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy kodeks cywilny i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 5. Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs dla Pracodawców stanowi integralną część niniejszego Regulaminu.

 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 15 października 2018 r.

Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs dla Pracodawców

§1. Postanowienia wstępne

 1. Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs dla Pracodawców („Polityka Prywatności”) określa stanowisko Absolvent w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Pracodawcach.

 2. Jeżeli w Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w Polityce Prywatności mają brzmienie i znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu Kiwi Jobs dla Pracodawców.

 3. Użyte w niniejszej Polityce Prywatności definicje mają następujące znaczenie:

  • RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  • Podmioty trzecie - (na gruncie RODO odbiorcy, którym ujawnia się dane osobowe), osoby prawne lub osoby fizyczne współpracujące z Absolvent.pl Sp. z o.o. w relacji B2B w zakresie wzajemnego świadczenia usług.

  • Procesor - podmiot przetwarzający na mocy art. 28 RODO, który za zlecenie Absolvent.pl Sp. z o.o. uczestniczy w procesie przetwarzania danych.

  • Administrator - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych.

  • Podmiot przetwarzający - oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny, jednostkę lub inny podmiot, który przetwarza dane osobowe w imieniu administratora.

§2. Przetwarzanie danych osobowych

 1. Na mocy art. 13 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 (zwanym dalej RODO) informujemy iż Administratorem przekazanych przez Pracodawcę danych osobowych jest Absolvent.pl Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736), Plac Konesera 9. Dane kontaktowe do inspektora ochrony danych: Anna Buczyńska-Borowy, email: iod@absolvent.pl.

 2. Absolvent przetwarza następujące dane osobowe Pracodawców: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, nazwa zakładu pracy, adres zakładu pracy, NIP, REGON, stanowisko służbowe.

 3. Przekazane przez Pracodawcę dane osobowe przetwarzane są lub mogą być w następujących celach:

  • realizacji złożonego przez Pracodawcę zamówienia tj. zakupu określonego pakietu Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. b, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy.

  • wystawienia faktury. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust.1 lit. c, czyli przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze określonego w art. 106 b ust.1 pkt 1 Ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Pracodawcom informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną. Podstawą prawną przetwarzania danych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a), czyli zgoda osoby, której dane dotyczą oraz art. 6, ust.1 lit. f, czyli prawnie uzasadniony interes Administratora.

 4. Ponieważ Absolvent.pl może przetwarzać dane osobowe Pracodawców w celach określonych w punkcie nr 3 powyżej, informujemy, iż dane osobowe Pracodawców mogą być ujawniane, udostępniane odbiorcom lub stronom trzecim, którymi są:

  • podmioty trzecie współpracujące z Absolvent.pl w tym PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

  • podmioty, którym Absolvent.pl powierza przetwarzanie danych osobowych na mocy i w oparciu umowy powierzenia i zgodnie z wymogami art. 28 RODO (procesorzy, którzy na zlecenia Absolvent.pl dokonują przetwarzania danych osobowych).

 5. Informujemy, iż dane osobowe Pracodawców będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wymienianych w punkcie 3 powyżej celów:

  • w zakresie realizacji zamówienia – przez okres niezbędny do realizacji zamówienia i po tym okresie w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa.

  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania Pracodawcom informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną – do momentu wycofania zgody lub zgłoszenia sprzeciwu.

 6. Zgodnie z RODO informujemy, iż Pracodawcy korzystający z usług i produktów Absolvent.pl mają prawo do: żądania od Absolvent.pl dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania lub o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.

 7. Zgodnie z RODO informujemy, iż w przypadku przetwarzania danych osobowych w oparciu o wyrażoną przez Pracodawcę zgodę, wszystkie wyrażone przez Pracodawców zgody na przetwarzanie określone w punkcie 3 powyżej mogą być wycofane w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 8. Osobie, której dane osobowe są przetwarzane przysługuje prawo wniesienia skargi w zakresie przetwarzania danych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 9. Informuje się, iż w związku z realizacją celów określonych w punkcie 3 powyżej, podanie danych osobowych może mieć charakter:

  • umowny, czyli w przypadku złożenia zamówienia na określony Pakiet przez Pracodawcę (zawarciem umowy pomiędzy Pracodawcą a Absolvent.pl) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarciem umownym, gdzie niepodanie danych osobowych będzie skutkowało brakiem możliwości zawarcia umowy i tym samym brakiem możliwości korzystania z usług i produktów należących do Absolvent.pl Sp. z o.o.

  • dobrowolny, ale podanie danych jest niezbędne do realizacji celów określonych w punkcie 3 powyżej. Na przykład niepodanie wymaganego zakresu danych osobowych może skutkować brakiem otrzymywania informacji handlowych drogą elektroniczna lub/i telefoniczną od Absolvent.pl.

 10. Informujemy, iż Pracodawcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji określonych w art. 22 RODO, niemniej Absolvent.pl na zasadach okreslonych w §4 poniżej korzysta z plików cookies.

 11. Absolvent dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Absolvent z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje odpowiednie środki techniczne, w tym o charakterze organizacyjnym i programistycznym, które pozwalają na zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Absolvent w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 12. Platforma Kiwi Jobs może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. W tym przypadku zasady ochrony prywatności regulują dokumenty na nich obowiązujące.

§3. Umowa powierzenia pomiędzy Pracodawcą a Absolvent

 1. Niniejszy paragraf reguluje proces przetwarzania danych osobowych w rozumieniu art. 28 „RODO”, do jakich Absolvent będzie mieć dostęp w związku z realizacją na rzecz Pracodawcy usług w postaci umożliwienia Pracodawcom zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych i poszukiwania kandydatów do pracy, o których mowa w §6 Regulaminu, do tych Pracodawców, do których umowa powierzenia ma zastosowanie ze względu na rodzaj świadczonych usług.

 2. Pracodawca oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO lub został prawidłowo umocowany przez Administratora danych do dalszego powierzenia.

 3. Absolvent zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych wyłącznie w przedmiocie, czasie trwania, charakterze, rodzaju danych osobowych, kategoriach osób oraz celu przetwarzania, które zostały określone w treści dokonanego przez Pracodawcę powierzenia.

 4. Przedmiotem powierzenia przetwarzania danych osobowych przez Pracodawcę są wszelkie dane osobowe, których przetwarzanie jest niezbędne do prawidłowego wykonania usługi zleconej przez Pracodawcę, a w szczególności obejmuje następujące dane osobowe dotyczące:

  • Kandydatów do pracy Pracodawcy: imię, nazwisko, adres, nr telefonu, adres mailowy, wykształcenie, doświadczenie zawodowe, znajomość języków obcych, informacje dotyczące zdrowia, wizerunek, zainteresowania oraz inne informacje podawane w sposób dobrowolny przez zainteresowanych kandydatów w swoich aplikacjach.

 5. Jeżeli do wykonania w imieniu Pracodawcy konkretnych czynności przetwarzania Absolvent korzysta z usług innego podmiotu przetwarzającego, Pracodawca wyraża zgodę i upoważnia Absolvent do dalszego powierzenia danych osobowych pod warunkiem, iż na ten inny podmiot przetwarzający nałożone zostają te same obowiązki ochrony danych jak w umowie pomiędzy Pracodawcą, a Absolvent, a w szczególności obowiązek zapewnienia wystarczających gwarancji wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie odpowiadało wymogom Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.

 6. W przypadku wystąpienia naruszenia powierzonych Absolventowi danych osobowych, Absolvent niezwłocznie, nie później niż w terminie 72 godzin od wykrycia naruszenia, informuje Pracodawcę o takim naruszeniu.

 7. Absolvent oświadcza, iż:

  • dokonuje przetwarzania danych osobowych wyłącznie na udokumentowane polecenie Pracodawcy.

  • Absolvent informuje, iż w celu realizacji usług na rzecz Klienta korzysta z podmiotów mających siedzibę w Państwie trzecim, których lista znajduje się tutaj art. 46, 47 i 49 RODO.

  • Absolvent zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych z ramienia Absolvent zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy.

  • Absolvent oświadcza, iż przed podjęciem przetwarzania podejmuje i wdroży wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.

  • Absolvent oświadcza, iż przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.

  • Absolvent, biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Pracodawcy poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w rozdziale III Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.

  • Uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, Absolvent pomaga Pracodawcy wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku.

  • Po zakończeniu świadczenia usług określonych w niniejszym powierzeniu, Absolvent usuwa lub zwraca Pracodawcy wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych.

  • Absolvent udostępnia Pracodawcy informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku oraz umożliwia Pracodawcy lub audytorowi upoważnionemu przez Pracodawcę przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich. Warunkiem przeprowadzenia kontroli jest zawiadomienie Absolvent co najmniej 14 dni roboczych przed jej terminem. Zawiadomienie może zostać wysłane tradycyjną drogą pocztową lub na adres e-mail Absolvent: bok@KiwiJobs.pl. Doręczenie uważa się za skuteczne z chwilą potwierdzenia otrzymania zawiadomienia przez Absolvent.

 8. Umowa powierzenia danych, o których mowa w niniejszym paragrafie - §3 zostaje zawarta z chwilą podpisania przez Pracodawcę bądź upoważnione przez niego osoby zamówienia w formie papierowej i potwierdzenia zapoznania się z treścią Regulaminu świadczenia usług dla Pracodawców za pośrednictwem portalu Kiwi Jobs przez Absolvent.pl oraz niniejszą Polityką Prywatności, która stanowi integralną część Regulaminu. Z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust 10 i 13 umowa powierzenia pomiędzy Pracodawcą a Absolvent zawarta zostaje na czas nieokreślony.

 9. Każda ze Stron jest uprawniona do wypowiedzenia niniejszej umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia.

 10. Wypowiedzenie może zostać wysłane tradycyjną drogą pocztową lub na adres e-mail Absolvent bok@KiwiJobs.pl. W przypadku gdy wypowiadającym jest Absolvent jest on uprawniony do wysłania wypowiedzenia na podany i znany mu adres e-mail lub korespondencyjny Pracodawcy. Dla skuteczności doręczenia wypowiedzenia drogą elektroniczną wymaga się potwierdzenia jego otrzymania przez stronę przeciwną. W przypadku przesyłki wysłanej tradycyjną drogą pocztową - przesyłkę podwójnie awizowaną uważa się za skutecznie doręczoną.

 11. Jeżeli wskutek wypowiedzenia umowy powierzenia przez Pracodawcę- Absolvent nie będzie mógł świadczyć zamówionych usług na rzecz Pracodawcy nie wpływa to w żaden sposób na obowiązek Pracodawcy do uregulowania należności. Pracodawca jest w tym wypadku zobowiązany do uiszczenia na rzecz Absolvent całej kwoty za zamówione usługi bądź złożone zamówienie.

 12. Strony mogą uregulować powierzenie na mocy odrębnej umowy sporządzonej pod rygorem nieważności na piśmie. W takim przypadku obowiązują postanowienia umowy pisemnej.

§4. Informacje dotyczące plików cookies

 1. Absolvent za pośrednictwem Serwisu Kiwi Jobs wykorzystuje pliki cookies tj. dane informatyczne, niewielkie pliki tekstowe, zapisywane i przechowywane na urządzeniach, za pośrednictwem których Pracodawca korzysta z Serwisu Kiwi Jobs.

 2. Używane przez Absolvent pliki cookies dzielą się:

  • ze względu na czas ich przechowywania na:

   • sesyjne - pliki cookies tymczasowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Pracodawcy do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej).

   • stałe - pliki cookies przechowywane w urządzeniu końcowym Pracodawcy przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Pracodawcę.

 3. Informacje zgromadzone na podstawie plików Cookies wykorzystywane są w celach:

 4. Stosowane w ramach Serwisu Kiwi Jobs rozwiązania są bezpieczne dla urządzeń Pracodawców korzystających z Serwisu.

 5. Pracodawca może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Pracodawcy.

 6. Pracodawca przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Pracodawcy mogą ograniczyć a nawet uniemożliwić dostęp do niektórych funkcji Serwisu.

 7. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.

§5. Informacje końcowe

 1. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Platformy Kiwi Jobs powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować bieżąco na stronie dostępnej pod adresem kiwijobs.pl/regulamin_pracodawcy.