Regulamin Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs

1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs przez osoby fizyczne będące lub niebędące konsumentami oraz inne podmioty posiadające zdolność prawną, niebędące konsumentami i reguluje w szczególności prawa i obowiązki stron związane z świadczeniem usług drogą elektroniczną.

 2. Poniższe terminy pisane wielką literą będą miały w niniejszym Regulaminie następujące znaczenie:

  • Absolvent - spółka Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (adres: ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa); NIP 5213636204, REGON 146270491, kapitał zakładowy 218 621 PLN, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000447104;

  • Portal Kiwi Jobs - internetowy serwis dostępny pod adresem  www.kiwijobs.pl, którego właścicielem jest Absolvent, umożliwiający Użytkownikom nawiązywanie kontaktów, wymianę informacji, poszukiwanie pracy oraz poszukiwanie pracowników;

  • Aplikacja Mobilna Kiwi Jobs – aplikacja mobilna, dostępna w sklepach Apple Store oraz Google Play, której właścicielem i administratorem jest Absolvent;

  • Platforma Kiwi Jobs – łączna nazwa obejmująca Portal Kiwi Jobs oraz Aplikację Mobilną Kiwi Jobs; 

  • Regulamin – regulamin Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs;

  • Kandydat – osoba fizyczna, mająca ukończone 18 lat, będącą konsumentem w rozumieniu art. 22 (1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz.U. Nr 16. poz. 93 ze zm.), poszukująca pracy za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs;

  • Pracodawca – osoba fizyczna lub inny podmiot posiadający zdolność prawną, niebędący konsumentem, poszukujący pracowników za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs;

  • Użytkownik – Kandydat lub Pracodawca, który zaakceptował Regulamin;

  • Profil Kandydata – konto założone przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs, umożliwiające dostęp do usług oferowanych Kandydatom oraz zawierające informacje o Kandydacie;

  • Profil Pracodawcy - konto założone przez Pracodawcę na Platformie Kiwi Jobs, umożliwiające dostęp do usług oferowanych Pracodawcy, w szczególności zamieszczanie ogłoszeń o rekrutacji na konkretne stanowisko, oraz prowadzenie rekrutacji;

  • Treści Pracodawcy – ogół informacji, dokumenty, materiały tekstowe oraz graficzne, zdjęcia, materiały audio i video publikowane przez Pracodawcę na Platformie Kiwi Jobs;

  • Treści Kandydata - ogół informacji, dokumenty, materiały tekstowe oraz graficzne, zdjęcia, publikowane przez Kandydata na Platformie Kiwi Jobs;

  • Usługi bezpłatne lub usługi świadczone przez Absolvent bezpłatnie - usługi świadczone przez Absolvent na rzecz Kandydatów opisane w pkt. 6 Regulaminu oraz w przypadku Pracodawców usługa w postaci założenia Profilu Pracodawcy;

  • Usługi odpłatne lub usługi świadczone przez Absolvent odpłatnie - usługi świadczone przez Absolvent na rzecz Pracodawców opisane w pkt. 4 Regulaminu;

  • Serwis Pośrednictwa Finansowego lub PayU – PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444.

2. Rozpoczęcie świadczenia usług dla Użytkowników

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Kandydatem  zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs.Rejestracja skutkuje utworzeniem Profilu Kandydata. Utworzenie profilu jest bezpłatne.

 2. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną z Pracodawcą zostaje zawarta z chwilą prawidłowego wypełnienia formularza rejestracyjnego oraz zaakceptowania Regulaminu korzystania z Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs. Rejestracja skutkuje utworzeniem Profilu Pracodawcy. Utworzenie Profilu jest bezpłatne.

 3. Po otrzymaniu przez Absolvent prawidłowo wypełnionego przez Kandydata formularza rejestracyjnego Absolvent wysyła na numer telefonu Kandydata pin aktywacyjny. Korzystanie przez Kandydata z Profilu jest możliwe  po aktywacji Profilu co następuje poprzez wpisanie pinu i zalogowanie się.

 4. Po otrzymaniu przez Absolvent prawidłowo wypełnionego przez Pracodawcę formularza rejestracyjnego Absolvent wysyła do Pracodawcy e-mail aktywacyjny. Korzystanie przez Pracodawcę z Profilu jest możliwe po kliknięciu w link aktywacyjny i zalogowaniu się.

 5. Absolvent odmawia utworzenia Profilu jeżeli numer telefonu bądź e-mail podawany przez Użytkownika był już wcześniej używany w procesie rejestracji bądź jeżeli istnieją uzasadnione obawy, że utworzenie profilu jest sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami bądź godzi w interesy Absolvent lub narusza dobra osobiste osób trzecich.

 6. Przedmiotem umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną są usługi świadczone przez Absolvent w ramach Platformy Kiwi Jobs –z tym zastrzeżeniem, że rozpoczęcie przez Absolvent świadczenia usług płatnych, o których mowa w pkt. 4 następuje dopiero z chwilą wpływu na rachunek bankowy Absolvent uiszczonej przez Pracodawcę należności za określony pakiet, chyba że w oddzielnym porozumieniu pomiędzy Absolvent, a Pracodawcą zastrzeżono inaczej. W przypadku zawarcia porozumienia, pomiędzy Absolvent, a Pracodawcą rozpoczęcie świadczenia przez Absolvent usług nastąpi nie wcześniej niż z chwilą podpisania przez obie strony przedmiotowego porozumienia.

 7. Każdy Użytkownik zobowiązany jest zapoznać się z treścią Regulaminu przed dokonaniem rejestracji. Rozpoczęcie korzystania z usług objętych Regulaminem jest równoznaczne z zapoznaniem się z treścią Regulaminu oraz pełną akceptacją jego warunków. Dodatkowo w przypadku Użytkowników którzy są Pracodawcami akceptując niniejszy regulamin Użytkownik, który jest Pracodawcą  akceptuje również regulamin świadczenia usług przez Serwis Pośrednictwa Finansowego.

 8. Warunkiem wymaganym do rejestracji Profilu Pracodawcy lub Profilu Kandydata jest posiadanie aktywnego konta e-mail oraz aktywnego numeru telefonu.

 9. Absolvent zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Kandydata usług nie później niż w terminie 48 godzin od momentu rejestracji Profilu. Jeżeli Profil zostanie utworzony w dzień uznany na terenie Polski za ustawowo wolny od pracy, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

 10. Absolvent zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pracodawcy usług bezpłatnych nie później niż w terminie 48 godzin od momentu rejestracji Profilu. Jeżeli Profil zostanie utworzony w dzień uznany na terenie Polski za ustawowo wolny od pracy, rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

 11. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 12 Absolvent zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pracodawcy usług odpłatnych nie później niż w terminie 48 godzin od momentu wpływu na rachunek bankowy Absolvent uiszczonej przez Pracodawcę za dany Pakiet należności. Jeżeli płatność dokonana zostanie w dzień ustawowo wolny od pracy rozpoczęcie świadczenia usług nastąpi najpóźniej do końca drugiego dnia roboczego, następującego po dniu wolnym od pracy.

 12. W przypadku świadczenia przez Absolvent na rzecz Pracodawcy usług na mocy oddzielnego porozumienia Absolvent zobowiązuje się do rozpoczęcia świadczenia na rzecz Pracodawcy odpłatnych usług w terminie wskazanym w tym porozumieniu.

 13. Użytkownik, dokonując rejestracji Profilu, oświadcza m.in., że:

  • dane zamieszczone w nim są zgodne ze stanem faktycznym, a w przypadku zmiany danych podanych w Profilu dokona niezwłocznej ich aktualizacji;

  • podane przez niego dane nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich;

  • jest uprawniony do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną;

  • zapoznał się z Regulaminem, akceptuje Regulamin w całości, bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje się go przestrzegać; Dodatkowo Użytkownik który jest Pracodawcą akceptując niniejszy regulamin akceptuje również regulamin świadczenia usług przez Serwis Pośrednictwa Finansowego bez żadnych wyjątków lub zastrzeżeń w tym zakresie i zobowiązuje się go przestrzegać.

 14. W przypadku stwierdzenia podania przez Użytkownika nieprawdziwych lub nieaktualnych danych Administrator ma prawo:

  • wezwać Użytkownika do natychmiastowego usunięcia nieprawidłowości;

  • zablokować Profil do wyjaśnienia sprawy;

  • usunąć Profil.

 15. W przypadku cofnięcia zgody na którykolwiek z warunków Regulaminu, Użytkownik zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia Profilu.

 16. Umowa o świadczeniu usług bezpłatnych drogą elektroniczną przez Absolvent jest zawarta na czas nieokreślony. Umowa o świadczeniu usług odpłatnych drogą elektroniczną przez Absolvent jest zawarta na czas określony tj. do dnia zakończenia realizacji przez Absolvent na rzecz Pracodawcy zakupionych usług.

 17. Każda ze stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną bez podania przyczyn i w trybie natychmiastowym z tym zastrzeżeniem, że w przypadku usług odpłatnych Absolvent zachowuje całość uiszczonych opłat na jego rzecz do dnia rozwiązania umowy.

 18. Rozwiązanie umowy przez Użytkownika następuje poprzez usunięcie Profilu. Rozwiązanie umowy przez Absolvent następuje poprzez usunięcie Profilu.

 19. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia Profilu Użytkownika, którego działania zostały uznane za szkodliwe dla Absolvent, niezgodnie z treścią obowiązującego prawa, naruszające moralność publiczną, naruszające prawa osób trzecich lub niezgodne z treścią Regulaminu.

 20. Każdy z Użytkowników ma możliwość założenia jednego Profilu.

 21. Zabrania się udostępniania swojego Profilu innym podmiotom,  w szczególności Użytkownik zobowiązuje się do ochrony danych dostępowych do profilu w celu uniemożliwienia korzystania z profilu osobom niepowołanym. Absolvent nie odpowiada za szkody wynikające z dostępu do Profilu przez osobę nieuprawnioną, w szczególności wywołane działaniami osób trzecich wynikające z utraty danych dostępowych lub ujawnienia danych dostępowych przez Użytkownika lub z powodów niewynikających z zawinionego działania lub zaniechania Absolvent.

 22. Zabrania się korzystania z Profili należących do innych podmiotów, chyba że za zgodą i z upoważnieniem tych podmiotów.

3. Wymagania techniczne

 1. Dokonanie rejestracji i założenie Profilu za pośrednictwem Portalu Kiwi Jobs wymaga połączenia z siecią Internet oraz korzystania z przeglądarki internetowej umożliwiającej odczytywanie dokumentów HTML w wersji 5 z opcją akceptacji plików typu „cookies” takich jak [Internet Explorer w wersji 10 lub wyższej, Microsoft Edge w wersji 40 lub wyższej, Google Chrome w wersji 47 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji • lub wyższej, Apple Safari w wersji 40 lub wyższej, Opera w wersji 12.10 lub wyższej]. Dokonanie rejestracji i założenie Profilu za pośrednictwem Aplikacji Kiwi Jobs wymaga połączenia z siecią Internet oraz korzystania z Aplikacji Kiwi Jobs przeznaczonej odpowiednio: dla telefonów z systemem operacyjnym Android – systemu Android w wersji 4.3 lub wyższej; dla telefonów z systemem operacyjnym iOS – systemu iOS w wersji 9 lub wyższej. Dla poprawnego działania Aplikacji Kiwi Jobs w systemie Android oraz w systemie iOS wymagane jest udostępnienie Aplikacji Kiwi Jobs funkcjonalności telefonu opisanej szczegółowo w Polityce Prywatności.

 2. Użytkownik jest samodzielnie odpowiedzialny za zapewnienie poufności przesyłanych danych w zakresie urządzeń i sieci, z których korzysta.

 3. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za bezpieczeństwo danych przesyłanych przez Użytkownika. Absolvent odpowiada za przesłane dane od chwili zapisania ich w systemie Absolvent.

4. Usługi oferowane dla Pracodawców

 1. Absolvent świadczy na rzecz Pracodawcy usługi w postaci umożliwienia Pracodawcom zamieszczania ogłoszeń rekrutacyjnych.

 2. Pracodawca ma możliwość zakupu usługi po zalogowaniu się do swojego Profilu w ramach 3 różnych Pakietów:

  • 1 pakiet- obejmuje prawo do publikacji 1 ogłoszenia, nielimitowany chat z kandydatami, wsparcie mailowe ze Strony zespołu ,,Customer Care”, prawo dostępu do Panelu dla 2 osób wyznaczonych przez Pracodawcę;

  • 2 pakiet- obejmuje prawo do publikacji 2 ogłoszeń, nielimitowany chat z kandydatami, wsparcie mailowe i telefoniczne ze Strony zespołu ,,Customer Care”, prawo dostępu do Panelu dla 3 osób wyznaczonych przez Pracodawcę;

  • 3 pakiet- obejmuje prawo do publikacji 4 ogłoszeń, nielimitowany chat z kandydatami, wsparcie mailowe i telefoniczne ze Strony zespołu ,,Customer Care”, prawo dostępu do Panelu dla 5 osób wyznaczonych przez Pracodawcę;

  • 4 pakiet- ustalany indywidualnie z Klientem na mocy porozumienia w przypadku gdy potrzeby Pracodawcy przewyższają limity określone w pakietach 1-3 powyżej.

 3. Każdy z Pakietów może być zakupiony przez Pracodawcę na okres:

  • miesiąca;

  • sześciu miesięcy;

  • roku.

 4. W przypadku zakupu przez Pracodawcę któregokolwiek z Pakietów na okres sześciu miesięcy bądź roku Pakiet taki zeruje się po upływie miesiąca i jest odnawialny z każdym nowym miesiącem. Niewykorzystane w danym miesiącu ogłoszenia nie przechodzą na miesiąc kolejny, co oznacza, że:

  • Przy zakupie 1 pakietu uprawniającego do publikacji 1 ogłoszenia Pracodawca zakupując go na okres 6 miesięcy ma prawo do publikacji 1 ogłoszenia w każdym miesiącu przez okres 6 miesięcy. Łącznie przez okres 6 miesięcy Pracodawca może opublikować 6 ogłoszeń, z tym że miesięcznie może opublikować maksymalnie 1 ogłoszenie;

  • Przy zakupie 1 pakietu uprawniającego do publikacji 1 ogłoszenia Pracodawca zakupując go na okres roku  ma prawo do publikacji 1 ogłoszenia w każdym miesiącu przez okres roku. Łącznie przez okres roku Pracodawca może opublikować 12 ogłoszeń, z tym że miesięcznie może opublikować maksymalnie 1 ogłoszenie;

  • Przy zakupie 2 pakietu uprawniającego do publikacji 2 ogłoszeń Pracodawca zakupując go na okres 6 miesięcy ma prawo do publikacji 2 ogłoszeń w każdym miesiącu przez okres 6 miesięcy. Łącznie przez okres 6 miesięcy Pracodawca może opublikować 12 ogłoszeń, z tym że miesięcznie może opublikować maksymalnie 2 ogłoszenia;

  • Przy zakupie 2 pakietu uprawniającego do publikacji 2 ogłoszeń Pracodawca zakupując go na okres roku ma prawo do publikacji 2 ogłoszeń w każdym miesiącu przez okres roku. Łącznie przez okres roku Pracodawca może opublikować 24 ogłoszenia, z tym że miesięcznie może opublikować maksymalnie 2 ogłoszenia;

  • Przy zakupie 3 pakietu uprawniającego do publikacji 4 ogłoszeń Pracodawca zakupując go na okres 6 miesięcy ma prawo do publikacji 4 ogłoszeń w każdym miesiącu przez okres 6 miesięcy. Łącznie przez okres 6 miesięcy Pracodawca może opublikować 24 ogłoszenia, z tym że miesięcznie może opublikować maksymalnie 4 ogłoszenia;

  • Przy zakupie 3 pakietu uprawniającego do publikacji 4 ogłoszeń Pracodawca zakupując go na okres roku ma prawo do publikacji 4 ogłoszeń w każdym miesiącu przez okres roku. Łącznie przez okres roku Pracodawca może opublikować 48 ogłoszeń, z tym że miesięcznie może opublikować maksymalnie 4 ogłoszenia;

  • Przy zakupie 4 pakietu ustalanego indywidualnie z Klientem obowiązujące limity ogłoszeń na okres miesiąca, 6 miesięcy lub roku reguluje odrębne porozumienie z Klientem.

 5. Każde ogłoszenie w każdym z Pakietów jest publikowane przez okres 21 dni od dnia jego umieszczenia przez Pracodawcę.

 6. Pracodawca samodzielnie za pomocą swojego Profilu publikuje ogłoszenia rekrutacyjne.

 7. Każde ogłoszenie jest publikowane w szacie graficznej  przyjętej i opracowanej przez Absolvent. Pracodawca nie ma możliwości dokonywania zmian w szacie graficznej ogłoszenia.

 8. Pracodawca nie ma możliwości dokonywania zmian w treści opublikowanego już ogłoszenia.

 9. Ceny oraz specyfikacja zakresu usług oferowanych Pracodawcom (usługi podstawowe/usługi dodatkowe) w ramach Pakietu 1- 3 uregulowane są  na stronie pod adresem pracodawca.kiwijobs.pl/cennik a w przypadku Pakietu 4 w oddzielnym porozumieniu pomiędzy Absolvent i Pracodawcą.

 10. Ceny podane za każdy z Pakietów są cenami netto i należy do nich każdorazowo doliczyć stawkę podatku VAT obowiązującą w dniu dokonywania przez Pracodawcę płatności za usługę.

 11. Dokonanie płatności za usługi następuje za pomocą Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

 12. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 13 i 14 w przypadku Pracodawców którzy wyrażą przy rejestracji  zgodę na otrzymywanie faktur drogą elektroniczną po otrzymaniu na rachunek bankowy Absolventa dokonanej przez Pracodawcę płatności, Absolvent wystawi na rzecz Pracodawcy fakturę VAT w formie elektronicznej i prześle ją na adres e-mail Pracodawcy wskazany przy rejestracji.

 13. Pracodawca ma możliwość rezygnacji w każdym czasie z otrzymywania faktur drogą elektroniczną. W tym celu powinien wysłać stosowną informację do Absolvent na adres elektroniczny [email protected].

 14. W przypadku gdy przeszkody formalne lub techniczne uniemożliwią Absolvent przesłanie faktury drogą elektroniczną Pracodawca jest zobowiązany do przyjęcia faktury w formie papierowej wysłanej przez Absolvent tradycyjną drogą pocztową.

 15. W przypadku gdy Pracodawca chce otrzymywać faktury elektroniczne na adres inny aniżeli wskazany przy rejestracji bądź w przypadku zmiany adresu e-mail Pracodawca jest zobowiązany do poinformowania o tym Absolvent na adres elektroniczny [email protected].

 16. Zawiadomienie jest skuteczne od chwili kiedy Absolvent zapoznał się z jego treścią.

5. Zamieszczanie Treści Pracodawcy

 1. Zamieszczanie Treści Pracodawcy odbywa się za pośrednictwem Profilu Pracodawcy lub w inny sposób uzgodniony przez Pracodawcę i Absolvent.

 2. Informacje o Pracodawcy nie mogą zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez Platformę Kiwi Jobs. Ogłoszenie o pracę nie może zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez Platformę Kiwi Jobs. Pozostałe materiały, w szczególności materiały graficzne, filmowe i innego typu multimedia podlegają ograniczeniom w zakresie rozmiaru i formatu wynikającym z zastosowanych technologii przetwarzania danych. Ograniczenia oraz akceptowane formaty danych wskazane są przy odpowiednich polach formularzy.

 3. Pracodawca oświadcza, że Treści Pracodawcy przekazane Absolvent za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs nie naruszają praw osób trzecich, a Pracodawcy przysługują do Treści Pracodawcy niczym nieograniczone prawa wystarczające do używania Treści Pracodawcy przez Absolvent za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (w tym prawa do zamieszczonych znaków towarowych) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez osoby, których wizerunek zostanie użyty w Treściach Pracodawcy. W przypadku utraty takich praw Pracodawca zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zawierających je Treści Pracodawcy. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez Pracodawcę Treści Pracodawcy, do których Pracodawca nie posiada wystarczających praw.

 4. Treści Pracodawcy wykorzystywane będą w działalności Platformy Kiwi Jobs, polegającej w szczególności na nawiązywaniu kontaktów przez Użytkowników, wymianie informacji, poszukiwaniu pracy oraz poszukiwaniu pracowników. Treści Pracodawcy mogą być wykorzystane przez Absolvent do promocji Platformy Kiwi Jobs, usług kierowanych za jej pośrednictwem lub jej części składowych, chyba że Pracodawca złoży odmienne zastrzeżenie.

 5. Pracodawca udziela Absolvent wszelkich licencji i innych praw w rozumieniu ustaw i innych aktów prawnych regulujących prawa do Treści Pracodawcy, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, oznaczenia handlowe oraz inne, w zakresie niezbędnym do wykonywania czynności, o których mowa w punkcie 5.4 powyżej, w szczególności w zakresie:

  • utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

  • obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

  • rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 5.5.2. - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w szczególności przez sieć Internet, w przeglądarkach www i innych programach, za pośrednictwem przeglądarek i aplikacji w smartfonach, za pośrednictwem mobilnych kiosków i ekranów, bilbordów, plakatów, ogłoszeń, telewizji, radia i radiowęzłów, ekranów przestrzeni publicznej;

  • wykorzystywanie w utworach zależnych i jako elementy utworów samoistnych w zakresie wyżej wymienionym w materiałach promocyjnych, w szczególności w filmach, animacjach, utworach interaktywnych, plakatach, ogłoszeniach, bannerach.

 6. Przekazując Absolvent Treści Pracodawcy, Pracodawca wyraża zgodę oraz udziela licencji uprawniającej Absolvent do ich wykorzystywania w zakresie, w jakim Treści Pracodawcy wykorzystywane są przez i na użytek Platformy Kiwi Jobs, w szczególności w zakresie, o którym mowa w punktach 5.3.-5.5. powyżej, bez ograniczeń terytorialnych i bez wynagrodzenia.

 7. W przypadku, w którym Treści Pracodawcy są przygotowane we współpracy z Absolvent na podstawie odrębnego porozumienia, Absolvent pozostaje jedynym uprawnionym z tytułu wszelkich praw, w tym praw autorskich do takich materiałów i udziela licencji Pracodawcy w zakresie używania tych materiałów na potrzeby stworzenia Treści Pracodawcy wykorzystywanych wyłącznie na Platformie Kiwi Jobs, na okres, w jakim Pracodawca pozostaje Użytkownikiem Platformy Kiwi Jobs, bez ograniczeń terytorialnych oraz za odrębnie ustalonym wynagrodzeniem, na okres korzystania przez Pracodawcę z Treści Pracodawcy w ramach Platformy Kiwi Jobs w szczególności na następujących polach eksploatacji:

  • utrwalania i zwielokrotniania – wytwarzanie egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową – wyłącznie w zakresie przetwarzania ofert w ramach Platformy Kiwi Jobs;

  • rozpowszechniania utworu poprzez wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie w ramach Platformy Kiwi Jobs w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym przez sieć Internet, w przeglądarkach www i innych programach, za pośrednictwem przeglądarek i aplikacji w smartfonach, za pośrednictwem mobilnych kiosków i ekranów.

 8. W przypadku, w którym Treści Pracodawcy są przygotowane we współpracy z Absolvent, Pracodawca zobowiązuje się uzyskać zgodę na wykorzystanie wizerunku przez osoby, których wizerunek zostanie użyty w Treściach Pracodawcy przygotowywanych przez Absolvent. Zgoda na wykorzystywanie wizerunku będzie obejmowała nie tylko prawo do wykorzystywania wizerunku takiej osoby przez Pracodawcę, ale także na wykorzystywanie wizerunku takiej osoby przez Absolvent, aż do czasu jej cofnięcia. W przypadku cofnięcia takiej zgody Pracodawca poinformuje niezwłocznie Absolvent o tym fakcie.

 9. W przypadku uzyskania przez Absolvent wiadomości o korzystaniu przez Pracodawcę z Platformy Kiwi Jobs w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Absolvent może przetwarzać dane i Treści Pracodawcy w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Pracodawcy.

 10. Absolvent na każdym etapie ma prawo do weryfikacji zgodności przekazanych Treści Pracodawcy oraz modyfikacji Treści Pracodawcy w zakresie, jakim jest to uzasadnione do zapewnienia ich zgodności z prawem lub zgodności ze stanem faktycznym. Pracodawca upoważnia Absolvent do dokonywania stosownych modyfikacji przekazanych Treści w celu dostosowania ich do treści Regulaminu.

 11. Pracodawca wyraża zgodę na rozpowszechnianie przez Absolvent informacji o współpracy Pracodawcy z Absolvent i przedstawiania Pracodawcy jako swojego Klienta w ramach Platformy Kiwi Jobs, chyba że Pracodawca złoży odmienne zastrzeżenie.

 12. Pracodawca wyraża zgodę na przekazywanie Kandydatowi danych osobowych przetwarzanych przez Absolvent w celu wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.

 13. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za prawdziwość, kompletność ani rzetelność Treści Pracodawcy, w szczególności przedstawianych przez Pracodawcę ofert rekrutacyjnych.

6. Usługi oferowane dla Kandydatów

 1. W ramach Platformy Kiwi Jobs, Absolvent oferuje w szczególności następujące usługi dla Kandydatów:

  • Umożliwienie przeglądania ofert pracy oraz informacji na temat Pracodawców;

  • Otrzymywanie informacji o ofertach pracy, które mogą interesować Kandydata oraz informacji o rynku pracy;

  • Wykorzystywanie Platformy Kiwi Jobs do kontaktu, aplikowania na stanowiska oraz brania udziału w procesie rekrutacyjnym;

  • Tworzenie Profilu Kandydata i zamieszczanie Treści Kandydata.

7. Zamieszczanie Treści Kandydatów

 1. Kandydat ma prawo zamieszczać na Platformie Kiwi Jobs tylko wymagane dane osobowe, dane dotyczące kwalifikacji oraz kariery zawodowej, inne dane wskazane w odpowiednich formularzach oraz zdjęcia przedstawiające jego osobę w sposób umożliwiający identyfikację. Poprzez zamieszczenie zdjęcia Użytkownik wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku na Platformie Kiwi Jobs oraz na używanie tego wizerunku w celach wykonania umowy.

 2. Zamieszczanie Treści Kandydata odbywa się za pośrednictwem Profilu Kandydata.

 3. Informacje o Kandydacie nie mogą zawierać więcej znaków niż wynika to z technologii przetwarzania danych stosowanej przez Platformę Kiwi Jobs. Pozostałe materiały, w szczególności materiały graficzne, filmowe i innego typu multimedia podlegają ograniczeniom w zakresie rozmiaru i formatu wynikającym z zastosowanych technologii przetwarzania danych. Ograniczenia oraz akceptowane formaty danych wskazane są przy odpowiednich polach formularza.

 4. Kandydat oświadcza, że Treści Kandydata przekazane Absolvent za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs nie naruszają praw osób trzecich, a Pracodawcy przysługują do Treści Kandydata niczym nieograniczone prawa wystarczające do używania Treści Kandydata przez Absolvent za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs, w szczególności prawa autorskie, prawa własności przemysłowej (w tym prawa do zamieszczonych znaków towarowych) oraz zgody na wykorzystanie wizerunku przez osoby, których wizerunek zostanie użyty w Treściach Kandydata. W przypadku utraty takich praw Kandydat zobowiązuje się do niezwłocznego usunięcia zawierających je Treści Kandydata. Absolvent nie ponosi odpowiedzialności za umieszczenie przez Kandydata Treści Kandydata, do których Kandydat nie posiada wystarczających praw.

 5. Treści Kandydata wykorzystywane będą w działalności Platformy Kiwi Jobs, polegającej w szczególności na nawiązywaniu kontaktów przez Użytkowników, wymianie informacji, poszukiwaniu pracy oraz poszukiwaniu pracowników.

 6. Kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie jego wizerunku oraz innych Treści Kandydata, w szczególności jego danych osobowych oraz wykorzystywanie ich na potrzeby działalności Platformy Kiwi Jobs.

 7. Kandydat wyraża zgodę na przekazywanie Pracodawcy danych osobowych Kandydata przetwarzanych przez Absolvent w celu wykonania usług świadczonych za pośrednictwem Platformy Kiwi Jobs.

8. Dane osobowe Użytkowników

 1. Przetwarzanie danych osobowych Użytkownika umieszczonych w Profilu Pracodawcy lub Profilu Kandydata odbywa się za jego zgodą wyrażoną przy rejestracji. Absolvent przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 2. Absolvent uprawniony jest do przetwarzania danych osobowych Użytkownika niezbędnych do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany lub rozwiązania umowy o świadczeniu usług przez Absolvent.

 3. Absolvent uprawniony jest do przetwarzania wszystkich danych osobowych zamieszczonych przez Użytkownika w ramach Platformy Kiwi Jobs w związku z jej wykorzystywaniem przez Użytkownika. Absolvent przetwarza dane osobowe Użytkowników w celu realizacji umowy  świadczenia usług.  W stosunku do Kandydatów, Absolvent przetwarza m.in.: Imię i nazwisko; Zdjęcie; Data urodzenia; Adres zamieszkania/zameldowania; Adres e-mail; Adres korespondencyjny; Telefon; Informacje o doświadczeniu Kandydata; Informacje o wykształceniu Kandydata; Znajomość języków obcych; Informacje o rodzaju poszukiwanej pracy; Informacje o wynagrodzeniu; Inne dane potrzebne do przeprowadzenia rekrutacji (np. Informacje o posiadaniu książeczki sanepidu, informacje o kategorii prawa jazdy).

 4. W przypadku uzyskania przez Absolvent wiadomości o korzystaniu przez Użytkownika z Platformy Kiwi Jobs w sposób niezgodny z prawem lub Regulaminem, Absolvent może przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu i w zakresie potrzebnym do ustalenia odpowiedzialności Użytkownika.

 5. Absolvent może przetwarzać również następujące dane charakteryzujące sposób korzystania przez Użytkownika z Usługi (dane eksploatacyjne):

  • Oznaczenie identyfikujące zakończenie sieci telekomunikacyjnej lub system teleinformatyczny, z którego korzystał Użytkownik;

  • Informacje o rozpoczęciu, zakończeniu oraz zakresie każdorazowego korzystania z usług;

  • Treści wiadomości które wysyłają za pośrednictwem chatu;

  • Lokalizacja i historia lokalizacji;

  • Dane dotyczące zachowań Użytkowników w ramach Platformy Kiwi Jobs.

 6. Absolvent jest administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r.

 7. Każdy Użytkownik korzystający z Platformy Kiwi Jobs ma możliwość wglądu w swoje dane o osobowe i możliwość ich modyfikacji, w tym żądania usunięcia danych poprzez wystosowanie żądania za pośrednictwem skrzynki email [email protected].

 8. Podanie danych osobowych przez Użytkowników jest dobrowolne. Z uwagi jednak na charakter i cel świadczonych przez Absolvent usług, niepodanie niektórych danych osobowych lub niewyrażenie odpowiednich zgód w procesie rejestracji może skutkować niemożnością wykonania niektórych usług i brakiem możliwości skorzystania z danej usługi przez Użytkownika.

 9. W celu skorzystania z funkcjonalności Platformy Kiwi Jobs, Użytkownik zobowiązany jest wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Absolvent (które to dane będą przetwarzane w celu świadczenia usług, prawnie usprawiedliwionym celu administratora oraz celach marketingowych) jak również wyrazić zgodę na: (I) udostępnianie danych osobowych Pracodawcom na potrzeby wybranych przez Kandydata rekrutacji; (II) otrzymywanie od Absolvent oraz spółek z nią powiązanych i podmiotów współpracujących informacji handlowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej; oraz (III) automatyczne analizowanie i zestawienia danych Kandydata w celu przedstawienia Kandydatowi spersonalizowanych ofert. Udzielenie powyższych zgód jest dobrowolne, jednakże konieczne dla korzystania z pełnej funkcjonalności Platformy Kiwi Jobs.

 10. Absolvent przetwarza następujące dane osobowe Użytkowników, którzy są Pracodawcami: imię, nazwisko, adres e-mail, telefon, język, nazwa zakładu pracy, adres zakładu pracy.

 11. Dane osobowe Pracodawców po wyrażeniu przez nich przy rejestracji uprzedniej zgody są przetwarzane w celu zapewnienia możliwości świadczenia przez Absolvent.pl prawidłowego korzystania z  funkcjonalności Platformy ,,Kiwi Jobs”  opisanych w regulaminie i obsługi zdarzeń związanych z jej funkcjonowaniem.

 12. Dane osobowe Pracodawców, którzy dokonują zakupu usługi są udostępniane za ich uprzednią zgodą PayU SA z siedzibą w Poznaniu, 60-166 Poznań, przy ul. Grunwaldzkiej 182, krajowa instytucja płatnicza, nadzorowana przez Komisję Nadzoru Finansowego, wpisana do Rejestru usług płatniczych pod numerem IP1/2012, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Poznaniu – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000274399, o kapitale zakładowym w wysokości 4.944.000 PLN, w całości opłaconym, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP: 779-23-08-495, REGON 300523444 w celu dokonania za pośrednictwem PayU procesu płatności za usługi świadczone Pracodawcom przez Absolvent.

 13. Dane osobowe Użytkowników są powierzane innym podmiotom w celu zapewnienia Użytkownikom realizacji usług określonych w niniejszym Regulaminie.

 14. Absolvent dokłada szczególnych starań w celu ochrony prywatności oraz informacji dotyczących Użytkowników. Absolvent z zachowaniem należytej staranności dobiera i stosuje  odpowiednie środki techniczne,  w tym o charakterze organizacyjnym i  programistycznym, które pozwalają na  zapewnienie ochrony przetwarzanych danych. Absolvent w szczególności zabezpiecza dane przed ich ujawnieniem, zniszczeniem, utraceniem i udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także nieuprawnioną modyfikacją i  przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów prawa.

 15. Dane osobowe lub informacje dotyczące Użytkowników mogą zostać udostępnione:

  • odpowiednim organom państwowym na ich żądanie na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa;

  • innym osobom i podmiotom - w przypadkach innych aniżeli opisany w ust. 15 a powyżej jedynie za uprzednią zgodą osoby, której te dane dotyczą.

 16. Platforma Kiwi Jobs może zawierać linki i odnośniki do innych stron internetowych. W tym przypadku zasady ochrony prywatności regulują dokumenty na nich obowiązujące.

9. Wykorzystywanie Platformy Kiwi Jobs niezgodnie z przeznaczeniem

 1. Użytkownicy zobowiązują się wykorzystywać Platformę Kiwi Jobs wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem. Niedopuszczalne jest w szczególności wykorzystanie Platformy Kiwi Jobs:

  • w celach niezgodnych z prawem;

  • w sposób, który powoduje jej uszkodzenie, niesprawność lub niestabilność, jak również zakłócenie jej korzystania przez innych Użytkowników;

  • w celu naruszenia praw autorskich innych osób;

  • w celu podszywania się pod inną osobę lub podmiot;

  • publikacji reklam;

  • kopiowania danych lub treści należących do innych Użytkowników.

 2. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie Platformy Kiwi Jobs. W przypadku stwierdzenia przez Administratora takich działań przez Użytkownika, Administrator niezwłocznie usunie Profil Użytkownika.

 3. Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania autorskich praw majątkowych i osobistych oraz praw wynikających z rejestracji wynalazków, patentów, znaków towarowych, wzorów użytkowych i przemysłowych innych osób.

 4. Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać prywatności innych osób. W szczególności zabrania się zbierania, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o innych Użytkownikach bez ich wyraźnej zgody, chyba że jest to dozwolone przez przepisy prawa i niniejszego Regulaminu.

 5. Zabrania się umieszczania i rozpowszechniania na Platformie Kiwi Jobs w szczególności:

  • oprogramowania objętego prawami innych osób - bez wyraźnej ich zgody;

  • haseł komputerowych, kodów dostępu i innych danych umożliwiających osobom nieupoważnionym dostęp do informacji przechowywanych w innych systemach komputerowych lub sieci teleinformatycznej.

 6. Zabrania się zamieszania na Platformie Kiwi Jobs w szczególności treści bezprawnych, obraźliwych, nieprawdziwych, niezgodnych z prawem obowiązującym na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, naruszających powszechnie uznane normy społeczne i dobre obyczaje.

 7. Zabrania się zamieszczania na Platformie Kiwi Jobs przez Użytkownika zdjęć innych osób oraz zdjęć o charakterze pornograficznym lub innym naruszającym dobre obyczaje lub powszechnie przyjęte normy moralne i etyczne.

 8. Administrator ma prawo usunąć zdjęcia Użytkownika uznane przez nich za niestosowne bez poinformowania o tym fakcie Użytkownika.

 9. Absolvent zastrzega sobie prawo do usunięcia części lub całości Profilu, jeżeli którakolwiek z części Profilu jest niezgodna z niniejszym Regulaminem, lub ma negatywny wpływ na wizerunek Platformy Kiwi Jobs.

 10. Zabrania się wykorzystywania usług dostępnych na Platformie Kiwi Jobs do reklamowania towarów, usług, komercyjnych serwisów internetowych oraz do przesyłania i udostępniania treści powszechnie uznawanych jako spam.

10. Postępowanie Reklamacyjne

 1. Wszelkie zakłócenia funkcjonowania pracy Platformy Kiwi Jobs, a także problemy i uwagi związane ze świadczonymi usługami w ramach umowy (reklamacje) należy zgłaszać na adres elektroniczny [email protected].

 2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 powyżej, rozpatrywane będą niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 dni roboczych od dnia otrzymania przez Absolvent zgłoszenia reklamacyjnego.

 3. Prawidłowo zgłoszone reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 14 dni roboczych od dnia jej otrzymania. W przypadku kiedy  podane w reklamacji informacje lub dane  wymagają uzupełnienia Absolvent  zwraca się do Użytkownika  przed rozpatrzeniem reklamacji  o jej uzupełnienie. Okres rozpatrzenia  reklamacji ulega wydłużeniu o czas udzielania przez Użytkownika dodatkowych wyjaśnień.

 4. Absolvent informuje, że reklamacje które dotyczą Usług do których dostęp związany jest z korzystaniem przez Użytkowników z Platformy Kiwi Jobs i które dotyczą usług  świadczonych drogą elektroniczną przez osoby trzecie, w tym usług świadczonych przez Serwis pośrednictwa finansowego, rozpatrywane są przez te podmioty na zasadach i w trybie określonym w regulaminach świadczenia usług przez te podmioty.

11. ODSTĄPIENIE OD UMOWY

 1. Użytkownik który jest Kandydatem w rozumieniu niniejszego Regulaminu może w terminie 14 dni od zawarcia umowy wskazanej w pkt 2 ust.2 odstąpić od niej bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. W celu odstąpienia od umowy Użytkownik może skorzystać z wzoru formularza o odstąpieniu od umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Użytkownik może złożyć pisemnie przesyłając je na adres korespondencyjny Absolvent podany w niniejszym Regulaminie tj. spółka Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie adres: ul.Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa lub w formie elektronicznej na adres e-mail: [email protected].

 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może przybrać dowolną treść, z której wynikać będzie wola odstąpienia od tej umowy, przy czym dla zachowania terminu wystarczające jest wysłanie przedmiotowego oświadczenia przed upływem terminu wskazanego w ust. 1.

 4. W celu złożenia oświadczenia o odstąpieniu Użytkownik może, w szczególności, posłużyć się:  formularzem odstąpienia od Umowy, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu lub wzorem formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. Poz. 827 z późn. zm.).

 5. Absolvent  z chwilą otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy przez konsumenta prześle na adres poczty elektronicznej konsumenta potwierdzenie otrzymania oświadczenia.

 6. W razie odstąpienia przez Użytkownika od Umowy, Umowa ta uważana jest za niezawartą.

 7. Odstąpienie od Umowy przez Użytkownika skutkuje usunięciem jego konta z Aplikacji oraz dodatkowo w przypadku Użytkowników, którzy prześlą swoje zdjęcie, materiały, w szczególności materiały graficzne, filmowe i innego typu multimedia zwrotem wszystkich przesłanych przez Użytkownika materiałów.

 8. Zwrot o którym mowa w ust.  7  zostanie dokonany niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Absolvent został poinformowany o  decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od  umowy o świadczeniu Usług drogą elektroniczną.

12. ZMIANY REGULAMINU

 1. Absolventowi  przysługuje prawo do zmiany Regulaminu w dowolnym czasie. Zmiany Regulaminu obowiązują od momentu umieszczenia w Portalu. Zmiany uważane są za zaakceptowane przez Użytkownika z chwilą skorzystania przez niego z Portalu lub Aplikacji. Jeżeli Użytkownik nie godzi się na wprowadzone zmiany powinien usunąć swój Profil.

13. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ABSOLVENT

 1. Z zastrzeżeniem o którym mowa w ust. 2 Absolvent prowadzi na bieżąco nadzór nad właściwym technicznym funkcjonowaniem Platformy.

 2. Absolvent nie gwarantuje  stałej dostępności do wszystkich świadczonych usług i  funkcjonalności Platformy, a także do jej bezbłędnego działania.

 3. Korzystanie przez Użytkownika z Platformy jest w pełni dobrowolne i Użytkownik korzysta z Platformy w całości na własną odpowiedzialność.

 4. Niezależnie od wyłączeń wskazanych w poszczególnych punktach Absolvent nie odpowiada wobec Użytkowników lub osób trzecich z uwagi na szkodę, krzywdę, utracone korzyści, które mogą się pojawić w związku z:

  • problemami technicznymi Platformy w tym jej aktualizacją, utratą danych, działaniami samych Użytkowników bądź osób trzecich, dostępnością wszystkich lub poszczególnych usług, funkcjonalności Platformy;

  • wykorzystaniem przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem Platformy, w tym nie ponosi odpowiedzialności za konsekwencje podjętych przez Użytkownika na ich podstawie decyzji;

  • zobowiązaniami Użytkowników lub osób trzecich;

  • działaniami lub zaniechaniami osób trzecich, które udostępniają  Użytkownikom swoje usługi za pośrednictwem Platformy;

  • usługami, serwisami i aplikacjami, których dostawcą są osoby trzecie;

  • problemami technicznymi lub ograniczeniami w systemach teleinformatycznych, z których korzystają urządzenia mobilne wykorzystywane przez Użytkowników, a które ograniczają lub uniemożliwiają Użytkownikom korzystanie z Platformy i usług oferowanych za jej pośrednictwem;

  • korzystaniem przez Użytkownika z Platformy w  sposób sprzeczny z przepisami prawa lub postanowieniami Regulaminu, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego;

  • naruszeniem przez Użytkownika dóbr osobistych, praw autorskich i pokrewnych;

  • w odniesieniu do Użytkowników, którzy są Pracodawcami Absolvent nie odpowiada za jakiekolwiek działania i zaniechania ze strony Serwisu Pośrednictwa Finansowego.

14. Postanowienia końcowe

 1. Komunikacja pomiędzy Absolvent, a Użytkownikiem odbywa się za pomocą poczty elektronicznej lub funkcjonalności Platformy Kiwi Jobs.

 2. Wszelkie spory związane lub wynikające ze stosunku prawnego między Absolvent i Użytkownikiem rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny.

 3. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o prawach konsumenta, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

 4. Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs i wzór formularza odstąpienia od umowy stanowią integralną część niniejszego Regulaminu.

 5. Regulamin wchodzi w życie z dniem 9 marca 2018 r.

Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs

1. Postanowienia ogólne

 1. Polityka Prywatności Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs („Polityka Prywatności”) określa stanowisko Absolvent w sprawie zasad gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania informacji o Użytkownikach Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs.

 2. Jeżeli w Polityce Prywatności nie wskazano inaczej, terminy, definicje i zwroty używane w Polityce Prywatności mają brzmienie i znaczenie nadane im w Regulaminie Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs, dostępnym pod adresem: kiwijobs.pl/regulamin.

2. Informacje osobiste gromadzone i wykorzystywane przez Platformę KiwiJobs

 1. Korzystający z naszych serwisów pozostają anonimowi tak długo, aż sami nie zdecydują inaczej. Wynikające z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Absolvent wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie).

 2. Wszystkie dane Użytkowników gromadzone w ramach Platformy Kiwi Jobs są przechowywane na serwerach Absolvent. Na telefonie Użytkownika przechowywany jest zaszyfrowany token z danymi Użytkownika, do którego klucz umieszczony jest na serwerze Kiwi Jobs.

 3. Przetwarzanie danych osobowych Użytkowników reguluje pkt. 8 Regulaminu.

 4. W odniesieniu do Użytkowników, Portal Kiwi Jobs oraz Aplikacja Mobilna Kiwi Jobs zbierają niżej wymienione dane z telefonu danego Użytkownika:

  • dane zebrane w ramach "odczytywania stanu informacji o telefonie", w szczególności numer telefonu Użytkownika, identyfikator urządzenia Użytkownika, a także dane umożliwiające sprawdzenie, czy połączenie telefoniczne Użytkownika jest aktywne, w celu informowania Użytkowników o kierowanych do nich połączeniach telefonicznych w czasie korzystania z usług Platformy Kiwi Jobs;

  • dane zebrane w ramach "dostępu do zdjęć i filmów wideo", w szczególności w celu zaoferowania Użytkownikom możliwości wybrania zdjęcia profilowego z galerii w telefonie Użytkownika;

  • informacje o lokalizacji Użytkownika.

3. Informacje dotyczące plików cookies

 1. Platforma Kiwi Jobs zbiera w sposób automatyczny tylko informacje zawarte w plikach cookies.

 2. Pliki cookies są plikami tekstowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania z Platformy Kiwi Jobs i zawierają przede wszystkim nazwę strony internetowej swojego pochodzenia, swój unikalny numer i czas przechowywania na urządzeniu końcowym.

 3. Absolvent jest podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz mającym do nich dostęp.

 4. Absolvent wykorzystuje pliki cookies w celu:

  • dopasowania zawartości Platformy Kiwi Jobs do indywidualnych preferencji Użytkownika; pliki cookies przede wszystkim rozpoznają urządzenie Użytkownika, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę;

  • przygotowywania statystyk pomagających poznaniu preferencji i zachowań Użytkowników; analiza tych statystyk jest anonimowa i umożliwia dostosowanie zawartości i wyglądu Platformy Kiwi Jobs do panujących trendów. Statystyki stosuje się też do oceny popularności Platformy Kiwi Jobs;

  • usprawnienia  logowania do Platformy Kiwi Jobs;

  • utrzymania logowania Użytkownika w ramach Platformy Kiwi Jobs.

 5. Platforma Kiwi Jobs stosuje dwa zasadnicze rodzaje plików cookies - sesyjne i stałe. Pliki sesyjne są tymczasowe, przechowuje się je do momentu opuszczenia strony  (poprzez wejście na inną stronę, wylogowanie lub wyłączenie przeglądarki). Pliki stałe przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu ich usunięcia przez użytkownika lub przez czas wynikający z ich ustawień.

 6. Użytkownik może w każdej chwili dokonać zmiany ustawień swojej przeglądarki, aby zablokować obsługę plików cookies lub każdorazowo uzyskiwać informacje o ich umieszczeniu w swoim urządzeniu. Inne dostępne opcje można sprawdzić w ustawieniach swojej przeglądarki internetowej. Należy pamiętać, że większość przeglądarek domyślnie jest ustawione na akceptację zapisu plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika.

 7. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą ograniczyć dostęp do niektórych funkcji Platformy Kiwi Jobs.

 8. Pliki cookies, z których korzysta Platforma Kiwi Jobs (zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika) mogą być udostępnione partnerom Platformy Kiwi Jobs oraz współpracującym z nim reklamodawcom.

 9. Informacje dotyczące ustawień przeglądarek internetowych dostępne są w menu poszczególnych przeglądarek lub na stronach internetowych ich producentów.

4. Zasady dotyczące ochrony i przetwarzania danych osobowych Użytkowników

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników korzystających z Platformy Kiwi Jobs jest Absolvent Sp. z o.o. (ul. Grochowska 306/308, 03-840 Warszawa), NIP: 5213636204, REGON: 146270491, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 000447104.

 2. Absolvent przetwarza dane Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r., poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

 3. Dane przechowywane w systemach i bazach danych używanych przez Absolvent są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych.

 4. Każdy z Użytkowników ma prawo wglądu, weryfikacji, modyfikacji, aktualizacji oraz usunięcia danych umieszczonych w swoim profilu w ramach Platformy Kiwi Jobs. Absolvent może odmówić usunięcia niektórych danych tylko w celu uniemożliwienia ponownej rejestracji osobom, których konto zostało usunięte z Platformy Kiwi Jobs ze względu na nieprzestrzeganie Regulaminu Portalu Kiwi Jobs oraz Aplikacji Mobilnej Kiwi Jobs. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt 3 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (tekst jednolity: Dz.U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).

5. Informacje końcowe

 1. Naszym celem jest zapewnienie jak najdalej posuniętej ochrony. Rozwój technologii oraz rozwój oferty Platformy Kiwi Jobs powodują, że nasza polityka ochrony prywatności może ulegać zmianom, o których będziemy informować Użytkowników Platformy Kiwi Jobs na stronie dostępnej pod adresem: kiwijobs.pl/regulamin.

 2. Administrator Platformy Kiwi Jobs jest otwarty na wszelkie opinie, uwagi i pytania Użytkowników dotyczące zachowania poufności informacji. Można się z nami kontaktować elektronicznie lub pocztą tradycyjną.

ZAŁĄCZNIK NR 1 DO REGULAMINU – wzór formularza odstąpienia od umowy

…………………………………………….                                                                                                                       
(miejscowość, data)

Absolvent.pl
spółka z ograniczoną odpowiedzialnością,
z siedzibą w Warszawie 
ul. Grochowska 306/308,
03-840 Warszawa
e-mail:
…………………………………………………………….

……………………………………………….
Imię i nazwisko konsumenta 

…………………………………………………
Adres e-mail

….……………………………………………………………………………………………
Adres konsumenta (wymagane tylko w przypadku
korespondencji tradycyjną drogą pocztową)

OŚWIADCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

Niniejszym informuję o odstąpieniu od umowy świadczenia przez Absolvent.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie Usług w zakresie Platformy Kiwi Jobs, w tym Aplikacji mobilnej Kiwi Jobs.

………………………………………………….
Data zawarcia umowy

…......................………………………………………………………
Podpis konsumenta (tylko jeżeli formularz jest
przesyłany w wersji papierowej)