Odpowiedzialność materialna pracownika – na czym polega?

Udostępnij

Gdy wykonujesz swoje codzienne obowiązki, powinieneś odpowiednio się do nich przykładać. Dzięki temu, możesz zaprezentować się jako profesjonalna i godna zaufania osoba. Pamiętaj również że dotyczy Cię tzw. odpowiedzialność materialna pracownika. Jeśli doprowadzisz do szkód po stronie pracodawcy, będziesz musiał mu je wynagrodzić.

Zatrudnienie na umowę o pracę przynosi nie tylko wiele przywilejów, lecz także obowiązków. Jeśli ich nie dopełnisz, musisz liczyć się z konsekwencjami swoich zaniedbań. Pamiętaj też, że ponosisz odpowiedzialność materialną za popełnione czyny. W sytuacji, gdy narazisz pracodawcę na szkodę, ma on prawo zażądać od Ciebie odszkodowania.

Co to jest odpowiedzialność materialna pracownika? Definicja i rodzaje

Odpowiedzialność materialna pracownika to termin wynikający z Kodeksu pracy. Oznacza on, że każdy podwładny wykonujący obowiązki zawodowe na podstawie zawarcia umowy o pracę ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania. W przypadku zaistnienia konkretnych okoliczności, musi on więc wynagrodzić pracodawcy ewentualne szkody lub straty.

Pod tym względem wyróżnia się dwa rodzaje odpowiedzialności materialnej pracownika. Są to:

  • odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie,
  • odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę, która została wyrządzona pracodawcy.

Każdą z tych sytuacji należy rozpatrywać osobno. Związane z nimi kwestie regulują bowiem oddzielne artykuły Kodeksu pracy.

Na czym polega odpowiedzialność materialna pracownika za powierzone mienie?

Odpowiedzialność pracownika za powierzone mienie wyróżnia się dwoma cechami. Przede wszystkim, osoba zatrudniona ponosi pełną odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę. Ponadto, w takiej sytuacji występuje domniemanie winy podwładnego.

Według prawa, mieniem powierzonym mogą być pieniądze, papiery wartościowe, kosztowności, środki ochrony indywidualnej, narzędzia, instrumenty i inne przedmioty oraz obuwie i odzież robocza. Jeśli doprowadzisz do powstania w nim szkody, odpowiadasz w pełnej wysokości za pojawienie się danych strat. Dotyczy to także innego mienia, o ile pracodawca przekazał Ci je z obowiązkiem zwrotu lub wyliczenia się.

Pamiętaj przy tym, że pracodawca powinien wydać Ci określone mienie we właściwy sposób. Musisz więc znać jego rodzaj, ilość i wartość, a także wyrazić zgodę na jego posiadanie. W tym celu należy podpisać stosowne oświadczenie, którego treść rozwiewa wszelkie wątpliwości. Ma ono głównie dowodowy charakter. Twoja odpowiedzialność materialna zaczyna się bowiem od momentu, w którym przełożony prawidłowo przekaże Ci dane przedmioty.

Kiedy możesz uniknąć odpowiedzialności materialnej za powierzone mienie?

Musisz wiedzieć, że nawet w przypadku zniszczenia jakichś przedmiotów możesz uniknąć odpowiedzialności za powierzone mienie. Masz taką szansę w sytuacji, gdy udowodnisz, że powstała szkoda nie wynikała z Twojej winy, tylko z przyczyn od Ciebie niezależnych. Wśród nich znajdują się m.in. niewłaściwa organizacja pracy w firmie, brak odpowiedniego nadzoru i kontroli ze strony przełożonego oraz powierzenie Ci obowiązków, do których wykonywania nie posiadasz odpowiednich kwalifikacji. Odpowiedzialności unikniesz również wtedy, gdy szef zleca Ci zbyt szeroki zakres zadań do wykonania co sprawia, że nie możesz wypełniać ich we właściwy sposób.

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy – jakie zasady obowiązują?

Odpowiedzialność materialna pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy dotyczy wszystkich podwładnych. W związku z tym, nie wymaga podpisywania żadnych oświadczeń ani dodatkowych dokumentów. Zgodnie z nazwą, mówi się o niej wtedy, gdy Twój przełożony poniósł jakąś stratę, która została spowodowana winą osoby zatrudnionej. Taką sytuacją jest, np. niewykonanie lub nienależyte wykonanie przez Ciebie obowiązków pracowniczych. W związku z tym musisz pamiętać, aby odpowiednio angażować się w wykonywanie swoich codziennych zadań oraz właściwie wypełniać polecenia służbowe.

Odpowiedzialność materialna pracownika a odszkodowanie dla pracodawcy

Jeśli chodzi o odpowiedzialność materialną pracownika za powierzone mienie, w przypadku zniszczenia jakiegoś przedmiotu lub sprzętu (np. odzieży roboczej czy laptopa, na którym codziennie pracujesz) z Twojej winy, musisz w pełni pokryć koszty takiej straty.

Inaczej prezentuje się kwestia odpowiedzialności materialnej za szkodę wyrządzoną pracodawcy. Jeśli nie dopełnisz swoich obowiązków zawodowych i będzie to skutkowało stratami po stronie Twojego szefa, możesz zostać zobowiązany do wypłacenia mu odszkodowania. Jego wysokość zależy od charakteru Twojego działania. W sytuacji, gdy nieumyślnie wyrządziłeś szkodę, pracodawca ma prawo wymagać od Ciebie zadośćuczynienia, jednak jego kwota nie może przekraczać Twojego trzymiesięcznego wynagrodzenia. Jeśli jednak działałeś umyślnie i miałeś świadomość swoich czynów, będziesz musiał naprawić szkodę w całości, a więc w pełni za nią zapłacić.

Pamiętaj jednak, że w przypadku odpowiedzialności materialnej pracownika za szkodę wyrządzoną pracodawcy to przełożony musi udowodnić Twoją winę za ewentualne straty i zniszczenia. Dodatkowo, jeśli powstały one nie tylko poprzez Twoje działanie, lecz także zachowanie Twoich współpracowników, każdy z Was będzie ponosił  za nie odpowiedzialność proporcjonalnie do swojej winy. Jeśli nie da się ustalić, kto w jakim stopniu zawinił, wszyscy będziecie musieli odpowiadać za szkodę w równych częściach.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Scroll to top